Thứ bảy, 20/07/2024, 14:18 [GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan toả những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Thứ ba, 28/05/2024 - 11:00'
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước. Do vậy, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu khách quan của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người mới xã hội của nghĩa mà còn xuất phát từ niềm tin yêu kính trọng, sự tự nguyện và là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người Việt Nam.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Những kết quả đạt được, trước hết là nhờ sự đổi mới, đa dạng cả về nội dung, hình thức thể hiện và chủ thể tuyên truyền trong đó có vai trò đóng góp của Báo Lai Châu.

b

Ban Biên tập Báo Lai Châu thường xuyên trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Lai Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, nội dung Kết luận số 01- KL/TW trên các ấn phẩm Báo Lai Châu, báo cuối tuần, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và báo điện tử. Các ấn phẩm tiếp tục duy trì tốt chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người tốt, việc tốt”, “Gương sáng bản mường”…Thông qua các nội dung tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc “học tập”, “làm theo” và “nêu gương” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nắm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi trong học tập và làm theo Bác trong trong đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Ngoài ra, Báo Lai Châu còn lồng ghép các nội dung gắn tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW với tuyên truyền thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn đã phát động. Góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất cách mạng, lối sống văn hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, cổ vũ, biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo được ấn tượng tích cực và mang lại không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác, có tác dụng định hướng xây dựng nhân cách, văn hóa, con người Việt Nam, giữ gìn nét đẹp văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương Lai Châu.

Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, công văn hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Biên tập Báo Lai Châu đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phân công phóng viên viết bài nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, gương người tốt việc tốt, trong đó tập trung viết các tác phẩm mang tính phát hiện, hướng tới những tập thể, cá nhân điển hình gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều tác phẩm có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực trong xã hội. 

Ngoài ra, Báo Lai Châu thường xuyên duy trì các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng và học tập, làm theo Bác, tập trung giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng tuần có bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đặc biệt, đội ngũ phóng viên tích cực bám sát cơ sở, phát hiện, giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua để tuyên truyền, nêu gương. Nhiều bài viết sâu sắc, thiết thực, gần gũi được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ năm 2023 đến nay, Báo Lai Châu đã đăng tải hơn 500 tin, bài, ảnh, văn bản, video tuyên truyền về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… Không chỉ đăng tải trên các ấn phẩm của Báo vùng cao, cuối tuần, thường kỳ, Báo Lai Châu còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Fanpage, youtube... nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Nhìn lại những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Báo Lai Châu đề xuất những giải pháp như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các ấn phẩm của Báo Lai Châu nhất là tuyên truyền sâu rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên các phương tiện truyền thông.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, bám sát với thực tiễn để đưa những kết quả đạt được, kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả ở cơ sở về thực hiện Kết luận 01.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho viên chức, đảng viên, nâng cao nhận thức chính trị, kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, tích cực sáng tác những đề tài phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; có tác phẩm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tâm lý các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó, xây dựng chương trình tuyên truyền phù hợp. Thay đổi các hình thức tuyên truyền chú trọng vào việc làm tốt công tác khen thưởng thường xuyên và đột xuất đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác cũng như những tác giả, tác phẩm có thành tích tốt, đạt giải ở các cuộc thi sáng tạo, sáng tác các tác phẩm ở cấp tỉnh, cấp quốc gia về chủ đề này.

Quan tâm tuyên truyền về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch, hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm… tạo động lực mới, đưa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa trong toàn xã hội.

H.N

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.