Thứ sáu, 19/04/2024, 18:50 [GMT+7]

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

Thứ tư, 21/02/2024 - 12:17'
(BLC) - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 21/2, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” tại Sở Y tế.

> Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; Tao Văn Giót - Bí thư Huyện Đoàn Tam Đường, Đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh); Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tham dự buổi giám sát có đồng chí Bùi Tiến Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở…

Tại buổi giám sát đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Theo đó, Sở Y tế đã đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức bộ máy của ngành được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

1

Quang cảnh buổi giám sát.

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tính đến hết ngày 31/12/2023: 14 đơn vị; so với năm 2017 giảm 15 đơn vị. Sở đã sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp, hoạt động chưa hiệu quả; kết quả giảm 7 đơn vị sự nghiệp... giảm đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế được tổ chức theo hướng toàn diện. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên tính đến hết ngày 31/12/2023: 2.870 người. Giai đoạn 2015-2021, toàn ngành tinh giản 340 biên chế; năm 2022 và 2023, thực hiện chuyển số lượng biên chế hưởng lương từ ngân sách sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên là 534 người. So với các mục tiêu đặt ra, số người hưởng lương từ NSNN giảm hằng năm đạt mục tiêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra. 

Căn cứ quy định về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị đã xây dựng phương án tự chủ để trình cấp có thẩm quyền quyết định phân loại và giao thực hiện chế độ tự chủ. Các đơn vị sự nghiệp đã thực hiện xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

5

Đồng chí Bùi Tiến Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi giám sát.

Sở Y tế kiến nghị với các bộ, ngành của Trung ương xây dựng, hoàn thiện các thể chế: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước theo lộ trình giá dịch vụ được tính đủ chi phí làm cơ sở để các đơn vị sự nghiệp công lập xác định mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa đổi quy định đơn vị sự nghiệp Y tế công lập có 3 cấp phó gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật; Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ, Phong Thổ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lý do: các đơn vị trên có lĩnh vực hoạt động rộng, khối lượng công việc nhiều và quản lý trên 200 biên chế.

3

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Phát biểu ý kiến tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Y tế, đại diện các phòng, đơn vị sự nghiệp đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các hoạt động chuyên môn sau khi sáp nhập; làm rõ những nội dung mà các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm.

2

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát chia sẻ những khó khăn với Sở Y tế, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị bổ sung vào báo cáo những nội dung đã triển khai; việc ban hành các quyết định, số liệu chứng minh; đánh giá khái quát hiệu quả sau sáp nhập của các đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục tham mưu những nội dung đã kiến nghị với UBND tỉnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng các tiêu chí nâng hạng các đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra việc bác sĩ làm việc tại các trạm y tế…

* Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát tiếp tục giám sát chuyên đề tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.
Ban đã bám sát nội dung nghị quyết, kế hoạch của trung ương, kế hoạch hành động thực hiện của tỉnh để triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm cao, tích cực, chủ động, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, có lộ trình phù hợp, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, đảm bảo tiến độ đề ra. Ban thường xuyên rà soát, đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ viên chức nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ viên chức; bảo đảm cơ chế quản lý viên chức thích ứng với việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan.

c

Quang cảnh buổi giám sát chuyên đề tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Thực hiện nghiêm công tác tuyển dụng viên chức đảm bảo tính công khai, minh bạch. Việc phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỉ lệ ít nhất 65%; việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ này. Ban đã sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ 23/25 người, chiếm tỷ lệ 92%.
Ban kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh bổ sung thêm 2 biên chế viên chức cho Ban để đảm bảo số lượng vị trí việc làm (theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP yêu cầu mỗi phòng chuyên môn phải đủ 7 người làm việc trở lên).
Các phòng chuyên môn của Ban đã phát biểu ý kiến làm rõ những nội dung mà các thành viên đoàn giám sát quan tâm như: số lượng trưởng, phó các phòng chuyên môn; các chế độ cho lái xe, viên chức hợp đồng…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đánh giá từ khi thành lập đến nay, Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ tỉnh giao, là một đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm liền; trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều đồng chí ở Ban đã có bước phát triển. Đồng thời, chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị, Ban sớm tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng quản lý theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP. Phối hợp với Sở Nội vụ sớm rà soát các vị trí việc làm, sớm bổ sung 1 Phó Giám đốc; quan tâm đến công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo để bổ sung chức danh cho các phòng chuyên môn nhằm đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, tạo nguồn quy hoạch cán bộ…

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...