Thứ bảy, 25/05/2024, 03:09 [GMT+7]

Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 20/02/2024 - 16:08'
(BLC) - Sáng 20/2, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; Tao Văn Giót - Bí thư Huyện Đoàn Tam Đường, đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh), Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

4

Quang cảnh buổi giám sát.

Tham dự buổi giám sát có đồng chí Mai Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở…

3

Đồng chí Mai Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua báo cáo tóm tắt.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông qua báo cáo tóm tắt “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các nhiệm vụ về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở theo Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 26/2/2018 của Đảng ủy Sở; Kế hoạch số 277/KH-STNMT ngày 02/4/2018 của Sở về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đã sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại 5 đơn vị sự nghiệp còn 3 đơn vị.

Công tác tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện hợp nhất các phòng, đơn vị được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc từng bước đẩy mạnh giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo chuyển biến mới trong tư duy, nhận thức của công chức, viên chức. Đến nay, 2/3 đơn vị sự nghiệp đã tự đảm bảo chi thường xuyên trên cơ sở chủ động, chú trọng khai thác sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn lực để triển khai, mở rộng hoạt động dịch vụ, phục vụ nhân dân tốt hơn, tăng nguồn thu, nâng cao thu nhập, giảm chi thường xuyên cho ngân sách... Sau sắp xếp bộ máy đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Công tác xây dựng pháp luật được Sở kịp thời triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở đã chủ động tổ chức, triển khai, thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, bộ máy của Sở đã được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể: cả khối hành chính, sự nghiệp tổ chức, sắp xếp lại đều giảm số lượng; số lượng biên chế được tinh giản do sắp xếp giảm về số lượng, giảm về chi ngân sách cho số người làm việc; số lượng cấp phó giảm do sắp xếp. Hiện nay, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở không vượt quá số lượng cấp phó theo quy định của mỗi đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, các trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang trực thuộc UBND cấp huyện.

Sở Tài nguyên và môi trường kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: sớm ban hành Luật Đơn vị sự nghiệp công lập để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ về đơn vị sự nghiệp công. Đối với Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sớm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của từng hoạt động, lĩnh vực để địa phương làm cơ sở ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí; đồng thời làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý quy định tại Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Đối với UBND tỉnh: ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, đồng thời có cơ chế đặt hàng với Văn phòng đăng ký đất đai đối với việc thực hiện các dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên có thẩm quyền quyết định về số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật, theo khả năng tài chính của đơn vị…

2

Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tập trung vào các nội dung: khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi sáp nhập; đề xuất các giải pháp như: tăng thêm số lượng cán bộ cho các Trung tâm; tổ chức tuyển dụng thêm những vị trí còn thiếu; trang bị thêm thiết bị, máy móc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn...

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc của Sở với Đoàn giám sát; báo cáo tương đối chi tiết; Sở thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ các yêu cầu của tỉnh cũng như các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề nghị Sở sớm tham mưu cho UBND tỉnh những nội dung kiến nghị; những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Đoàn giám sát đề nghị Sở tổng hợp đầy đủ trong báo cáo để Đoàn giám sát gửi lên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ, Quốc hội để xem xét, giải quyết.

* Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Giai đoạn 2018 - 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở bám sát Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, thực hiện phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức; thực hiện chính sách thu hút những người có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Giai đoạn từ năm 2015 - 2018, Sở có 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; từ năm 2019 đến nay còn 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Giai đoạn 2018 - 2023, Sở tinh giảm được 6 biên chế.

Sở đề xuất một số ý kiến, đối với Chính phủ: Chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ VHTT&DL nghiên cứu tham mưu có chính sách đặc thù đối với viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khi độ tuổi không còn phù hợp tham gia hoạt động biểu diễn trên sân khấu; có quy định hình thức riêng đối với tuyển dụng chức danh diễn viên, huấn luyện viên. Đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch trong toàn quốc, nhất là các chính sách cho lĩnh vực văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Đối với UBND tỉnh: Xem xét cho chủ trương thành lập các phòng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT theo Thông tư số 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/07/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chỉ đạo nghiên cứu tách riêng nghệ thuật chuyên nghiệp hoạt động độc lập, nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng; tiếp tục đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn; tạo cơ chế đặc thù để nghệ thuật chuyên nghiệp thu hút nhân tài...
Phát biểu tại buổi giám sát, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra những khó khăn, vướng mắc sau khi tiến hành sáp nhập, đề xuất các giải pháp: đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn; quan tâm củng cố, đầu tư phát triển mạng lưới thư viện trên địa bàn tỉnh; tạo cơ chế đặc thù để nghệ thuật chuyên nghiệp thu hút nhân tài... Đồng thời, cũng làm rõ hơn những nội dung Đoàn giám sát quan tâm.

B

Quang cảnh buổi giám sát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Đồng thời, đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập khắc phục những khó khăn, đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động sau sáp nhập, thời gian tới cần nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc ban hành các văn bản, tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp của các văn bản của trung ương, của tỉnh về thực hiện nghị quyết trong 5 năm qua; bổ sung những việc đã làm được, chưa làm được và hoàn thiện các nội dung trong báo cáo theo đề cương đã được hướng dẫn.

 

 

 

 

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...