Thứ tư, 26/06/2024, 01:45 [GMT+7]

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng mà Quân đội trực tiếp tham gia

Thứ năm, 04/03/2021 - 15:50'
Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong thời gian qua, chúng ta đã và đang tích cực bảo vệ nền tảng bằng hai yếu tố “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là quyết định…

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ với phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ với phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. 

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cho biết về những nhiệm vụ mà Đảng bộ Quân đội thực hiện trong thời gian qua, trong đó có nhiệm vụ trực tiếp, quan trọng đó là tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, xin đồng chí cho biết, chúng ta đã và đang có những giải pháp cụ thể nào để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Lịch sử gần 91 năm hình thành và phát triển của Đảng, Đảng ta xác định trong 5 bài học về thành tựu đất nước ta, bài học đầu tiên là giữ vững và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác này phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và công tác cán bộ. Trong báo cáo chính trị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày tại phiên khai mạc, chúng ta thấy rõ yếu tố xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng. Chính vì vậy, trong tất cả các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thể hiện sự quan tâm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước đây có Kết luận 94, gần nhất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Và quan điểm bảo vệ nền tảng bằng hai yếu tố “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là quyết định. Chúng ta xác định, “xây” là phải khẳng định bảo vệ cho được nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Quan điểm đó thể hiện rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, vừa thể hiện tính kiên định, đổi mới, kế thừa và phát triển; tính tổng kết thực tiễn và tính lý luận, từ đó chúng ta khẳng định thành tựu 35 năm đổi mới và thành tựu 5 năm qua chúng ta đã đạt được. Từ thành tựu đó, chúng ta khẳng định rằng đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn. Con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là đúng đắn. Đây là lời tuyên ngôn để chúng ta phản bác lại các quan điểm sai trái của kẻ địch.

Chúng ta cũng thấy, 5 năm qua, Đảng ta hết sức chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu phát triển về mặt lý luận. Trong phát triển lý luận thì có phát triển, làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, tính khoa học, tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để chúng ta khẳng định con đường đúng đắn và những luận cứ sắc bén để phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Thực tiễn, chúng ta làm điều đó góp phần để nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn, tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng, bạn bè quốc tế tin tưởng vào Việt Nam hơn, đặc biệt là niềm tin đó đã góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội lần thứ XIII lần này.

Cùng với đó là chúng ta có thế trận thống nhất từ công tác lãnh đạo, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân.

Trong 5 năm qua, chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt, nhưng bản chất của nó chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Trong đó, lực lượng vũ trang, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các lực lượng khác là lực lượng nòng cốt trong thế trận quốc phòng toàn dân này. Thế trận trong công tác tuyên truyền, trong đó, có sức mạnh của báo chí, sức mạnh của truyền thông cũng như các hình thức tuyên truyền khác đã góp phần rất quan trọng.

Chúng ta có thế trận rộng rãi, nhất là các bạn học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ vào đường lối, chủ trương của Đảng. Thực tế vừa qua, các đồng chí đã thấy khi dịch COVID-19 xảy ra, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hành động hết sức quyết liệt và chúng ta là một điểm sáng, là quốc gia có hiệu quả thực hiện phòng, chống dịch tốt. Nhưng các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu vẫn tìm cách xuyên tạc những chủ trương hết sức đúng đắn, hiệu quả vì vậy chúng ta phải bác bỏ kịp thời, kết hợp kể cả trong công tác tuyên truyền, sử dụng hệ thống pháp luật để xử lý nghiêm các trường hợp đi ngược lại lợi ích của nhân dân và tiếng nói của nhân dân ta.

Trong thời gian sắp tới, quan điểm của Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ nhân tố quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đặc biệt phải bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, có ba trụ cột lớn đó là: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng; tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cụ thể hóa, giúp nhân dân và đảng viên hiểu rõ hơn, khẳng định rõ hơn về thành tựu đổi mới của đất nước ta trong thời gian qua; tạo niềm tin mới, khí thế mới để chúng ta bước vào thực hiện các mục tiêu trong 3 giai đoạn mới của đất nước ta đến năm 2025, đến năm 2030 và đến 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Thành lập Đảng; 100 thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

PV: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết, những chính sách an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới được Bộ Quốc phòng xây dựng như thế nào?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Trong 5 năm qua, đất nước ta đã giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện, có dấu ấn. Trong tổng thể các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng an ninh, một trong những điểm nổi bật là thành tựu Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

Đảng cũng đặc biệt quan tâm lãnh đạo việc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng, tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, chúng ta đã tổng kết quá trình 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ chiến lược và đặc biệt có những kết luận về xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược về quốc phòng, chiến lược về quân sự, chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng...được hoàn thiện thêm. Chúng ta cũng đã tiến hành xây dựng những bộ luật, sửa đổi những bộ luật liên quan tới vấn đề xây dựng an ninh quốc phòng.

Đến năm 2030, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ hiện đại, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều này thể hiện sự kế thừa, đổi mới trong việc Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới và từ sự lãnh đạo đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân ta.

Trong 5 năm qua, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta được giữ vững. Lợi ích quốc gia dân tộc được giữ vững, giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Từ thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XII, trong phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân. Những quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa; kiên định mục tiêu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Đồng thời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tiếp tục phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, lực lượng vũ trang và quân đội phải là chủ lực. Chúng ta có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng - an ninh với đối ngoại, mà quốc phòng - an ninh - đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Đảng lãnh đạo với công cuộc bảo vệ tổ quốc, then chốt là tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tư tưởng của Đảng về mọi mặt đối với quân đội, công an và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, quốc phòng - an ninh.

PV: Trong văn kiện Đại hội XIII nêu rõ, thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung xây dựng quân đội Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về nội dung này và phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới của Đảng bộ Quân đội?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Có thể nói rằng từ khi xây dựng quân đội, nhất là sau khi miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa và chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng miền Nam thì Bác Hồ đã quan tâm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy và hiện đại. Chính vì vậy, chúng ta đã đánh thắng các đế quốc có tiềm năng kinh tế quân sự rất hùng mạnh hơn rất nhiều; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc qua các giai đoạn lịch sử.

Với truyền thống đó, trong thời kỳ mới này, đặc biệt là văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng ta đã xác định là phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số các lực lượng quân binh chủng tiến lên hiện đại; để làm sao cho đến năm 2025, chúng ta thực hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa. Từ năm 2025, tiếp tục xây dựng nhiều quân, binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030 thì chúng ta xây dựng quân đội hiện đại. Nói xây dựng quân đội hiện đại thì có nhiều yếu tố nhưng trong đó hai yếu tố cơ bản.

Trước hết là phải có con người như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, quan điểm là “người trước, súng sau”. Quan điểm đó cũng được đặt vị trí rất quan trọng trong quan điểm về chiến lược quốc phòng thời kỳ mới, mà gần đây khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã nhấn mạnh: Trước hết là hiện đại hóa về con người.

Hiện đại hóa quyền con người trước hết là về mặt chính trị mà cốt lõi chính là những điều quân đội chúng ta đang tập trung vào xây dựng tiêu chí chuẩn mực người bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; với 5 chuẩn mực cơ bản:

Một là, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; Hai là, phải có phẩm chất đạo đức trong sáng; Ba là, phải có ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, trong công tác, trong lao động sản xuất; Bốn là, phải gắn bó máu thịt với nhân dân, tình thương yêu nhân dân, tình đồng chí, đồng đội; Năm là, tinh thần quốc tế trong sáng trong thời kỳ mới.

Về tập trung xây dựng hiện đại, với lực lượng, chúng ta sẽ cố gắng tinh gọn theo thời kỳ mới; về vũ khí trang bị, chúng ta vẫn phải kết hợp với sự tự lực, tự cường của mình.

Hiện nay, chúng ta đã tự sản xuất được một số vũ khí trang bị để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chúng ta tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu, để quân đội đủ sức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, Nhân dân rất quan tâm, thương yêu xây dựng quân đội và tạo mọi điều kiện để xây dựng quân đội; niềm tin đó củng cố vững chắc để khẳng định rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đến quân sự, quốc phòng cũng như xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hướng tới hiện đại trong thời kỳ mới. Đặc biệt là xây dựng con người, phẩm chất, lòng trung thành tuyệt đối với cán bộ, chiến sĩ, đối với Đảng, nhân dân cũng như trang bị hiện đại, quân đội ngày càng đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới.

PV: Thưa đồng chí, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong thời gian qua, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo thực hiện các phong trào thi đua như thế nào để chào mừng Đại hội?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Có thể nói rằng, trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong năm 2020, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua để chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với nhiều nhiệm vụ, các chỉ tiêu.

Trước hết, chúng tôi đã phấn đấu thực hiện tốt 3 chức năng của quân đội. Nhiệm vụ hiện nay là hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ kết hợp với công an và hệ thống chính trị địa phương thực hiện nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình, bảo vệ và phòng, chống đại dịch để cho nhân dân ta có một mùa xuân thật tươi vui, ấm áp và Đại hội Đảng của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thứ hai là chúng ta đã hướng về với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, bằng các chuyến tàu đi ra thăm bộ đội và nhân dân ở vùng biển đảo; các cuộc hành quân của cán bộ, chiến sỹ chúng ta đồng hành với đồng bào miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa khó khăn, chào mừng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng, vừa là hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân có một mùa xuân mới thật là tốt. Đặc biệt, hiện nay, các lực lượng của quân đội đã phối hợp chặt chẽ với cả hệ thống chính trị, đặc biệt là với lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thi đua bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta. Trong đó, Quân đội là lực lượng chiến đấu, lực lượng công tác tuyệt đối tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hiện nay, toàn quân đang gửi niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta và Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch và định hướng về việc triển khai thực hiện và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII vào cuộc sống.

Thứ ba, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương nhanh chóng cập nhật các thông tin và ngay trước Tết này chúng tôi sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gồm: kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng; kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về Cao Bằng, về nước, trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam và mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó trọng tâm, sẽ có thông báo nhanh trong toàn quân Nghị quyết, kết quả Đại hội lần thứ XIII để tạo không khí ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, cùng mùa xuân mới sẽ đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhanh chóng vào chương trình huấn luyện năm mới quân đội cũng như giáo dục các bộ môn khoa học xã hội, nhân văn trong các nhà trường. Năm nay, chúng tôi sẽ quyết tâm làm tốt, làm toàn diện các nhiệm vụ, giữ vững tinh thần cách mạng tiến công, giành được nhiều thắng lợi toàn diện hơn, tốt hơn nữa trên tất cả các nhiệm vụ, đặc biệt là cả 3 chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất để luôn luôn xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

Cập nhật lúc 20:22, Thứ tư, 27/01/2021 (GMT+7)/Hiền Hòa (thực hiện)/dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Năng nổ, nhiệt huyết
Với cương vị là Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban CHQS phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) từ cuối năm 2019, chị Lường Thị Thu Thảo (sinh năm 1992) luôn tâm huyết với nhiệm vụ quân sự và...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.