Thứ tư, 29/05/2024, 00:38 [GMT+7]

Nghị quyết Chia tách, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, bản thuộc các xã: Lản Nhì Thàng, Mường So, huyện Phong Thổ

Thứ tư, 20/09/2023 - 22:37'
(BLC) - Tại Kỳ họp thứ mười sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV đã thông qua Nghị quyết Chia tách, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, bản thuộc các xã: Lản Nhì Thàng, Mường So, huyện Phong Thổ. Nghị quyết được thông qua ngày 13/7/2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 2077/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách, sáp nhập và đổi tên thôn, bản thuộc các xã: Lản Nhì Thàng, Mường So, huyện Phong Thổ; Báo cáo thẩm tra số 303/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chia tách, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, bản thuộc các xã: Lản Nhì Thàng, Mường So, huyện Phong Thổ.

1. Chia tách, sáp nhập, đặt tên bản thuộc xã Lản Nhì Thàng.

a) Chia tách 12 hộ, 54 nhân khẩu của bản Hồng Thu Mông và 20 hộ, 49 nhân khẩu của bản Lùng Cù Seo Pả đã được bố trí tái định cư sáp nhập với 56 hộ, 271 nhân khẩu của bản Hồng Thu Mán để thành lập bản mới và đặt tên là bản Hồng Thu.

Sau khi thành lập, bản Hồng Thu có 88 hộ, 374 nhân khẩu; bản Hồng Thu Mông còn 72 hộ, 333 nhân khẩu; bản Lùng Cù Seo Pả còn 44 hộ, 202 nhân khẩu.

b) Sáp nhập 72 hộ, 333 nhân khẩu của bản Hồng Thu Mông với 44 hộ, 202 nhân khẩu của bản Lùng Cù Seo Pả để thành lập bản mới và đặt tên là bản Seo Pả.

Sau khi thành lập, bản Seo Pả có 116 hộ, 535 nhân khẩu.

Cán bộ Hội phụ nữ xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ tuyên truyền các chính sách của Đảng, nhà nước tới bà con trên địa bàn xã. Ảnh: Hương Ly

2. Đổi tên thôn, bản thuộc xã Mường So

Đổi tên thôn Phiêng Đanh thành bản Phiêng Đanh thuộc xã Mường So.

3. Sau khi chia tách, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, bản, xã Lản Nhì Thàng có 08 bản, giảm 01 bản; xã Mường So có 11 thôn, bản; huyện Phong Thổ có 170 thôn, bản, tổ dân phố; tỉnh Lai Châu có 956 thôn, bản, tổ dân phố.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XV, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Anh Cường làm kinh tế giỏi
Nếu nhắc đến một người dám từ bỏ công việc ổn định trong Nhà nước để về làm kinh tế khi bản thân chưa có nhiều vốn, kinh nghiệm trong sản xuất thì người dân trong khu phố 1 (thị trấn Sìn Hồ, huyện...
Tam Đường siết chặt vùng trồng hoa hồng
(BLC) - Những năm qua, việc chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng hoa hồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con huyện Tam Đường, tuy nhiên, để phát triển cây hoa hồng...