Thứ bảy, 13/07/2024, 07:07 [GMT+7]

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

Thứ tư, 07/02/2024 - 22:48'
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Chỉ thị số 477/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

vvv

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, Lai Châu đang đổi thay từng ngày. Ảnh: Bình Minh

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đạt được sau 20 năm chia tách, thành lập tỉnh đã tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới. Đảng, Nhà nước quan tâm ban hành chủ trương, chính sách toàn diện trên các lĩnh vực; quan hệ đối ngoại của tỉnh ngày càng được mở rộng; khó khăn về thể chế, chính sách dần được tháo gỡ; các chính sách của Trung ương đối với các tỉnh miền núi, biên giới, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh được đẩy mạnh thực hiện. Nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển. Bên cạnh đó, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của tình hình kinh tế thế giới với nhiều rủi ro tiềm ẩn, xung đột vũ trang giữa các quốc gia; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường. Trong tỉnh các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, thời tiết diễn biến bất thường, an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp,... Phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời quyết tâm khắc phục những khó khăn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025)”, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức viên chức và TĐKT; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phát, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo của tỉnh.

2. Cấp ủy và tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.
Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 9%; GRDP bình quân đầu người khoảng 51,5 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.236 tỷ đồng; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 68,4%; mức giảm tỷ suất sinh 0,45‰; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,8%, riêng các huyện nghèo giảm 5,4%; giải quyết việc làm cho 8.920 lao động...

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua của tỉnh như: Thi đua “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Lai Châu chung sức Xây dựng nông thôn mới”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và thi đua xây dựng nông thôn mới... gắn phong trào thi đua với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

4. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của các khối thi đua trong toàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương. Các khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng khối, đơn vị đảm bảo các nội dung, các tiêu chí thi đua theo đúng quy định.
Các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối hợp chỉ đạo điều hành theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đưa tin bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025.

6. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quan tâm đến Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

d) Trưởng khối các Khối thi đua thuộc tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khối; bảng tiêu chí chấm điểm thi đua; đồng thời tổ chức tốt các phong trào chuyên đề, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

e) Giao Sở Nội vụ
Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và nhiệm vụ thành viên Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc năm 2024.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức triển khai, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời, phối hợp với các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Vươn lên từ lầm lỡ
Từng là chủ một doanh nghiệp thế nhưng chỉ vì một phút tin người, anh Bùi Văn Công ở thôn Tây Sơn (xã Mường So, huyện Phong Thổ) đã vướng vào vòng lao lý và trả giá bằng bản án 3 năm tù giam. Sau...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.