Thứ năm, 18/07/2024, 23:32 [GMT+7]

Hướng dẫn triển khai thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2)

Thứ năm, 04/07/2024 - 21:27'
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 183-HD/BTGTU triển khai thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải cho tác giả đoạt giải tại lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Bình Minh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng; Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi là Giải thưởng), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện Giải thưởng (đợt 2) như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua việc tham gia Giải thưởng nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

- Kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm, cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc vào hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Yêu cầu

- Việc tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân hưởng ứng và tham gia Giải thưởng phải được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; thu hút đông đảo đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tham gia. Lựa chọn được những tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc và có kết quả tích cực trong quảng bá Giải thưởng để trao giải, tôn vinh và gửi hồ sơ đảm bảo chất lượng tham dự Giải thưởng toàn quốc.  - Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền; phối hợp cung cấp thông tin để có chất liệu xây dựng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng đợt 2.

II- ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC, TIÊU CHÍ, SỐ LƯỢNG THAM DỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1. Đối tượng tham gia

  Tập thể cơ quan, đơn vị, văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; cán bộ, đảng viên, Nhân dân có hoạt động quảng bá, sáng tác tác phẩm đúng chủ đề và có hồ sơ tham dự Giải thưởng đúng Quy chế số 01-QC/BTCGT ngày 26/7/2022 và Quyết định số 11-QĐ/BTCGT, ngày 25/10/2023 của Ban Tổ chức Giải thưởng.

2. Các lĩnh vực của Giải thưởng

- Đối với giải thưởng sáng tác gồm: tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thuộc 12 lĩnh vực: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Điện ảnh (tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình), Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, Báo chí (Báo in, Tạp chí in, Báo điện tử, phát thanh, truyền hình), Xuất bản.

- Đối với giải thưởng quảng bá: gồm các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề của Giải thưởng thuộc các lĩnh vực: Văn nghệ dân gian (sưu tầm); Báo chí (cơ quan báo chí đăng, phát); Xuất bản (quảng bá, phát hành sách); các hoạt động: văn hóa thông tin; sản xuất phim; Phát hành phim, chiếu phim; di tích lịch sử, văn hóa; bảo tàng; thư viện; Biểu diễn nghệ thuật; Nghệ sĩ thể hiện nhiều và thành công về chủ đề.

3. Tiêu chí, điều kiện xét chọn 

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được quyền tham gia một hay nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực không quá 3 tác phẩm đối với Giải thưởng sáng tác, không quá 3 hồ sơ đối với Giải thưởng quảng bá. Một tác phẩm không tham gia quá 2 giải thưởng báo chí cấp tỉnh.

- Quy định về tiêu chí, điều kiện xét chọn đối với từng lĩnh vực thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quy chế số 01-QC/BTCGT, ngày 26/7/2022 và khoản 1, Điều 1, Quyết định số 11-QĐ/BTCGT, ngày 25/10/2023 của Ban Tổ chức Giải thưởng.

4. Số lượng tác phẩm tham gia

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mỗi đơn vị có ít nhất 03 hồ sơ sáng tác và 01 hồ sơ quảng bá tham dự Giải thưởng.

- Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, mỗi cơ quan có ít nhất 10 hồ sơ sáng tác và 01 hồ sơ quảng bá tham dự Giải thưởng.

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có ít nhất 10 hồ sơ sáng tác và 01 hồ sơ quảng bá tham dự Giải thưởng.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ít nhất 03 hồ sơ sáng tác và 01 hồ sơ quảng bá tham dự Giải thưởng.

- Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương có ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với tỉnh mỗi đơn vị có ít nhất 01 hồ sơ sáng tác tham dự Giải thưởng.

Lưu ý: Hồ sơ được xây dựng theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 7, Quyết định số 11-QĐ/BTCGT, ngày 25/10/2023 của Ban Tổ chức Giải thưởng.

5. Số lượng tác phẩm xét chọn

* Số lượng tác phẩm chấm, xét chọn của các Hội đồng sơ khảo:

- Hội đồng sơ khảo Hội Văn học Nghệ thuật chấm, xét chọn “Không quá 30 tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác và không quá 03 hồ sơ về Giải thưởng quảng bá”.

- Hội đồng sơ khảo của Báo Lai Châu chấm, xét chọn “Không quá 10 tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác và không quá 03 hồ sơ về Giải thưởng quảng bá” đối với tác phẩm báo chí và hồ sơ quảng bá thuộc thể loại Báo in, Tạp chí in, Báo điện tử.

+ Hội đồng sơ khảo của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chấm, xét chọn: “Không quá 10 tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác và không quá 03 hồ sơ về Giải thưởng quảng bá” đối với tác phẩm báo chí và hồ sơ quảng bá thuộc thể loại phát thanh, truyền hình.

- Hội đồng sơ khảo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấm, xét chọn “Không quá 10 tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác và không quá 5 hồ sơ về Giải thưởng quảng bá” đối với tác phẩm thuộc lĩnh vực biểu diễn và hồ sơ quảng bá thuộc ngành văn hóa.

- Hội đồng sơ khảo của Sở Thông tin và Truyền thông chấm, xét chọn: “Không quá 5 tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác và không quá 2 hồ sơ về Giải thưởng quảng bá” đối với tác phẩm sáng tác và hồ sơ quảng bá thuộc loại hình xuất bản.

* Số lượng tác phẩm xét chọn của Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định kết quả của các Hội đồng sơ khảo, xét chọn và trình kết quả đề nghị Giải thưởng cấp tỉnh với số lượng:

+ Đối với loại hình sáng tác: 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích. + Đối với loại hình quảng bá: Không quá 12 giải thưởng cho tập thể, cá nhân.

+ Đề xuất không quá 10 hồ sơ tác phẩm sáng tác và 5 hồ sơ tác phẩm quảng bá với Ban Tổ chức Giải thưởng gửi về Hội đồng sơ khảo cấp Trung ương.

6. Quy định về thời gian

- Thời gian nộp tác phẩm của các tác giả: Tác giả có tác phẩm đảm bảo Quy chế Giải thưởng được công bố trong thời gian từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/10/2024 gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng (Đợt 2) về các Hội đồng sơ khảo trước ngày 05/11/2024.

- Các hội đồng sơ khảo xét chọn, gửi kết quả kèm danh sách, tác phẩm, hồ sơ đề nghị về Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 20/11/2024.

- Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định kết quả trình Ban Tổ chức Giải thưởng trước ngày 10/12/2024.

- Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định công nhận Giải thưởng cấp tỉnh và tổ chức công bố và trao Giải thưởng đồng thời gửi hồ sơ các tác phẩm sáng tác và quảng bá về Hội đồng sơ khảo cấp Trung ương trước ngày 31/12/2024.

7. Địa chỉ nhận tác phẩm tham dự

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật và hồ sơ quảng bá về lĩnh vực văn học, nghệ thuật gửi về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tầng 7, Nhà C, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Điện thoại: 0213.877732.

- Tác phẩm báo chí và hồ sơ quảng bá thuộc thể loại Báo in, tạp chí in, Báo điện tử gửi về Báo Lai Châu, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 02133 878436/ 02133 790785.

- Tác phẩm báo chí và hồ sơ quảng bá thuộc thể loại phát thanh, truyền hình gửi về Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tổ 7, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. ĐT: 0231 3876978.

- Tác phẩm thuộc lĩnh vực biểu diễn và hồ sơ quảng bá thuộc ngành văn hóa gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tầng 6, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Điện thoại: 02133.876.504.

- Tác phẩm thuộc loại hình xuất bản và hồ sơ quảng bá thuộc lĩnh vực xuất bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Điện thoại: 02133.791.558.

- Kết quả xét chọn của các Hội đồng sơ khảo gửi về Hội đồng thẩm định qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu - Cơ quan Thường trực Giải thưởng, Tầng 7, Nhà A, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Điện thoại: 02133.791.604.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các cơ quan tư tưởng - văn hoá phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, tổ chức và theo dõi, đôn đốc việc triển khai Giải thưởng tại đơn vị mình.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Giải thưởng. Phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí đối với các hoạt động của Giải thưởng theo quy định của pháp luật và Quy chế Giải thưởng.

3. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Giải thưởng; chú trọng phát huy hiệu quả của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Giải thưởng.

Khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân sáng tạo các tác phẩm chất lượng đúng chủ đề để tham gia Giải thưởng. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân xây dựng hồ sơ tham gia Giải thưởng theo quy định. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông cấp huyện gửi đăng tải các tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật trên các báo Trung ương và địa phương; lựa chọn tác phẩm có chất lượng gửi về các Hội đồng sơ khảo đảm bảo đúng quy định.

Có chính sách khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đạt giải cao. Nhân rộng, lan tỏa những bài viết, tác phẩm có chất lượng góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

4. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lai Châu tăng cường tin, bài, phóng sự, dành dung lượng, thời lượng hợp lý tuyên truyền trên: cổng, trang thông tin điện tử; báo điện tử, báo thường kỳ, báo cuối tuần, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao; Tạp chí Văn nghệ Lai Châu; chương trình phát thanh, truyền hình tiếng phổ thông; biên dịch phát sóng trên các chương trình phát thanh, truyền hình bằng các thứ tiếng (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì).

Phát huy vai trò của các nền tảng mạng xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để các phóng viên, biên tập viên, đội ngũ văn nghệ sỹ tích cực hưởng ứng và tham gia Giải thưởng; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ; động viên, khuyến khích 100% đội ngũ phóng viên, biên tập viên, hội viên các chi hội chuyên ngành có tác phẩm tham dự.

Báo Lai Châu, Đài PT-TH, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị cách lựa chọn đề tài, xây dựng các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật; dành thời lượng, dung lượng, lựa chọn và đăng tải các tác phẩm có chất lượng; xây dựng hồ sơ quảng bá đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Chỉ đạo Hội đồng sơ khảo tổ chức chấm và lựa chọn tác phẩm gửi về Hội đồng thẩm định bảo đảm nghiêm túc, công tâm, khách quan, vì chất lượng và kết quả chung của tỉnh.

5. Các phòng chuyên môn, Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5.1. Phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ theo dõi, tổng hợp việc tiếp nhận các hồ sơ tham dự của các hội đồng sơ khảo; tiếp nhận kết quả chấm, xét chọn của các Hội đồng sơ khảo, tham mưu tổ chức chấm, xét trao Giải; tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Tổ chức Giải thưởng, Thường trực Tỉnh ủy, Trung ương theo quy định. Lập hồ sơ gửi về các Hội đồng chuyên ngành Trung ương theo quy định. Tham mưu tổ chức Lễ trao giải cấp tỉnh.

5.2. Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản tham mưu theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan tư tưởng - văn hóa tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về Giải thưởng.

Lựa chọn, biên tập thông tin phù hợp đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, fanpage Cổng thông tin Tuyên giáo Lai Châu, các nền tảng mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Phối hợp với các Hội đồng sơ khảo tham mưu tổ chức chấm, xét trao Giải thưởng đối với các tác phẩm, hồ sơ thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản.

5.3. Phòng Lý luận Chính trị, lịch sử Đảng phối hợp theo dõi việc tiếp nhận các hồ sơ tham dự của các hội đồng sơ khảo. Phối hợp tham mưu tổ chức chấm, xét trao Giải thưởng đối với các tác phẩm, hồ sơ tham dự Giải thưởng theo phân công và tổ chức Lễ trao giải cấp tỉnh.

5.4. Văn phòng Ban xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí tổ chức Giải thưởng, phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng cấp tỉnh và gửi tác phẩm, hồ sơ tham gia Giải thưởng cấp Trung ương.

6. Kết thúc thời gian nhận tác phẩm, các địa phương, đơn vị lập danh sách và gửi tác phẩm tham gia, báo cáo kết quả triển khai Giải thưởng về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (lồng ghép vào báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2024) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ, Điện thoại: 02133.795.123)./.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.