Thứ hai, 18/01/2021, 20:18 [GMT+7]

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Thứ bảy, 28/11/2020 - 20:06'
(BLC) - Trong 2 ngày (28 - 29/11), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIV Hội nghị lần thứ hai. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh không phải là ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng các ban HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy… dự.

quang cảnh hội nghị

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị đã thảo luận và thông qua: Nghị quyết phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV; tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; Quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát khóa XIV. Đồng thời cho ý kiến vào: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch 2021; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Đề án và Nghị quyết: về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.     

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở được tổ chức thành công theo đúng tiến độ đề ra. Thành công của đại hội đảng các cấp là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời cũng là động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo với niềm tin và khí thế mới. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế: một số Đảng bộ xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa thể hiện quyết tâm chính trị cao, thiếu trọng tâm, trọng điểm; báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa sâu, chưa toàn diện; chất lượng thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng vào các văn kiện của Trung ương, của tỉnh có nơi còn hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ sau đại hội đảm bảo tiến độ, chất lượng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2015) và kế hoạch năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, biến khó khăn, thách thức thành hành động cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, tập trung triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm về phát triển nông nghiệp; tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch; làm tốt công tác nắm tình hình địa phương, cơ sở, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến quốc phòng - an ninh…

Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất như dự thảo các quy định, kế hoạch trình Hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cần nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng để có giải pháp phân bổ vốn, ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tạm ứng, bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, các công trình, dự án thực sự cần thiết, cấp bách, đồng thời dành nguồn vốn thích hợp cho các dự án khởi công mới.

Đối với kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với định hướng. Tuy nhiên, cần cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch ngân sách bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 của tỉnh; dự báo tốt tình hình kinh tế - xã hội, thuận lợi, khó khăn để xây dựng dự toán thu ngân sách sát với thực tế; phân bổ ngân sách đúng nguyên tắc, đúng chủ trương, chính sách, phù hợp với khả năng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; trong đó cần ưu tiên bố trí cho các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhất là các chính sách về phát triển nông nghiệp…

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị kỹ nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV; trong đó, cần thẩm tra kỹ các báo cáo, kế hoạch, quy định và tập trung thảo luận, thống nhất quyết định các nội dung của kỳ họp, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, đảm bảo sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Đề án và Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, Đề án và Nghị quyết về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thảo luận và cơ bản thống nhất với dự thảo các đề án và nghị quyết trình Hội nghị. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn chỉnh các dự thảo đề án, nghị quyết, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp triển khai thực hiện có tính khả thi cao.

Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã được cụ thể hóa Điều lệ Đảng, bổ sung và tích hợp các quy định có liên quan của Trung ương, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh hiện nay; điều chỉnh, bổ sung và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của các tập thể, cá nhân, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt và hoạt động của Đảng.

Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình làm việc của Tỉnh ủy khóa XIV; chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy đã xác định được những nhiệm vụ lớn cần tập trung cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện...

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BCH; các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV ngay từ đầu nhiệm kỳ, phấn đấu lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ huyện Tân Uyên và Đảng bộ Quân sự tỉnh; tặng Bằng khen cho Đảng bộ thành phố Lai Châu, Đảng bộ huyện Mường Tè, Đảng bộ huyện Tam Đường vì có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phương Thanh - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Việt Nam chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ
Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng ông Joseph Robinette Biden Jr. được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Trăn trở tình trạng thiếu bác sỹ ở tuyến cơ sở
Mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thu hút bác sỹ cũng như quan tâm cử cán bộ y tế đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; tuy nhiên, đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao vẫn thiếu...
Chị Thủy vượt khó làm giàu
Từ vùng đất cằn cỗi, khó canh tác, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1988 ở bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) cải tạo và xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.