Thứ bảy, 15/06/2024, 13:58 [GMT+7]

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Thứ năm, 23/05/2024 - 09:44'
Trong những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị về xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quy định những điều đảng viên không được làm.

Kịp thời cụ thể hóa và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quy định về công tác quy hoạch, luân chuyển, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, phân cấp quản lý và giới thiệu cán bộ ứng cử. Ban hành đồng bộ các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó đưa vào sinh hoạt định kỳ nội dung thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Trong quá trình thực hiện, nhiều đồng chí đã có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công; tích cực tham gia, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và cấp ủy các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể, tích cực đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hằng năm cán bộ, đảng viên được đánh giá cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh (trưởng các sở, ban, ngành trở lên) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%, trong đó trên 18% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ chủ chốt cấp huyện (ủy viên ban thường vụ cấp huyện) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 96%, trong đó trên 11% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ chủ chốt cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, trong đó trên 8% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt khoảng 95%, trong đó khoảng 14% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 2018 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã khen thưởng cho 2.580 lượt tổ chức đảng và 23.126 lượt đảng viên theo đúng đối tượng và thẩm quyền, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng cho 53 tổ chức đảng và 86 đảng viên. Việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị các cấp; củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Tuy nhiên, việc triển khai quán triệt, học tập các quy định về trách nhiệm nêu gương ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, thiếu kịp thời; chưa chú trọng kiểm tra việc thực hiện. Việc đăng ký các nội dung nêu gương gắn với kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, có việc chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa cao; còn có cán bộ, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ chưa cao, có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, để tiếp tục thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong thời gian tới Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất thực hiện tốt một số giải pháp: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư "về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên", Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết, Kết luận về xây dựng chỉnh đốn  Đảng, Chỉ thị, Kết luận về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận của Bộ Chính trị, kế hoạch của tỉnh về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Phát huy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng tích cực đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Xây dựng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình hằng năm và khuyết điểm, hạn chế được các cấp uỷ chỉ ra. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/9/2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong từng tổ chức đảng; quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Chủ động phát hiện, nhận diện, đấu tranh, xử lý, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công rõ nhiệm vụ cán bộ, đảng viên. Bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm chính trị của tập thể lãnh đạo, vai trò người đứng đầu; tạo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các cấp trong công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng Đảng, chỉ thị, kết luận về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết trong Đảng. Thẩm tra xác minh, kết luận kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; có các biểu hiện quan liêu, thiếu dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ và trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chú trọng phát huy vai trò giám sát của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; phê bình kiểm điểm, xử lý tổ chức và cá nhân không thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương.

V.H

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần quyết liệt hơn
Thời gian gần đây, phóng viên Báo Lai Châu liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc mất an toàn giao thông khi đi qua đoạn đường của 2 bản: Tạng Đán, Chom Chăng (xã Thân Thuộc, huyện Tân...
Đề cao trách nhiệm nêu gương
Từ phát động sâu rộng, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa đến từng cơ quan, đơn vị, bản, gia đình trên địa bàn xã Thèn Sin (huyện Tam Đường). Qua...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.