Thứ bảy, 22/06/2024, 03:53 [GMT+7]

Phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Thứ ba, 28/07/2020 - 15:04'
Năm năm qua (2015-2020), bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Lai Châu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp Nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Với phương châm: “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, kinh tế của tỉnh phát triển khá, chất lượng tăng trưởng có tính bền vững. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo, giảm nghèo nhanh; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chính trị xã hội ổn định. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Cơ bản nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Vị thế tỉnh được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn trong giai đoạn tới.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Chính sách, pháp luật về TĐKT ngày càng được hoàn thiện; ban hành kịp thời Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về TĐKT.

Một góc thành phố Lai Châu.

Thành phố trẻ Lai Châu đổi thay từng ngày.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc” do Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV đã đề ra, trong 5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa cao, điển hình như các phong trào: "Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới", "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”, ‘Cán bộ công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua quyết thắng” và nhiều phong trào thi đua khác của các ngành, các cấp. Đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, được Nhân dân tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân.
Nội dung thi đua được gắn kết với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Hình thức thi đua được đổi mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua cao điểm tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, nước rút. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Ban TĐKT tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ, Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tấn, báo chí trong toàn tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố kịp thời động viên, tôn vinh và nhân rộng các điển hình; thông qua các hội nghị biểu dương, gặp mặt, giao lưu, tổ chức các cuộc thi viết về các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần khích lệ, động viên mọi tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, bám sát các quy định về tiêu chuẩn, đối tượng; quan tâm khen thưởng đột xuất, thành tích đặc biệt xuất sắc; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp và các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Phong trào thi đua yêu nước phát triển chưa đồng đều, có lúc, có nơi còn trầm lắng. Công tác khen thưởng chủ yếu chú trọng khen thưởng tổng kết năm theo kế hoạch, việc khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất chưa nhiều, tỷ lệ khen cấp Nhà nước cho người lao động trực tiếp còn ít.
Bước vào giai đoạn mới, bối cảnh trong nước và thực tiễn của tỉnh sẽ tạo ra thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức cho sự phát triển của tỉnh. Các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025.
Phát huy truyền thống thi đua ái quốc và những kết quả đạt được, với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện nhanh và bền vững” của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp cần nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác TĐKT giai đoạn 2020-2025; trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT.
Hai là, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức, triển khai các phong trào thi đua nhằm tạo bước chuyển biến về chất trong phong trào thi đua; quan tâm phát động, tổng kết phong trào thi đua hàng năm và chú trọng phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Nội dung thi đua phải bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách như: cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia… Các tiêu chí thi đua phải cụ thể, mang tính định lượng. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.
Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng, bồi dưỡng con người mới, nếp sống mới, xây dựng xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực và những thói hư, tật xấu. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.
Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác và tính động viên, giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; quan tâm vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Việc xét khen thưởng phải dân chủ, công khai, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người dân và dư luận xã hội.
Năm là, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức TĐKT theo hướng ổn định, hiệu quả. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng TĐKT các cấp theo quy định của Luật TĐKT, trọng tâm là công tác tham mưu, tư vấn về chỉ đạo, tổ chức kiểm tra phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về TĐKT, xử lý nghiêm các vi phạm.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025 chuyển biến mạnh mẽ. Cổ vũ, động viên các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Agribank Chi nhánh Lai Châu: Ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ khách hàng
(BLC) - Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo xảy ra với khách hàng của mình, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng...
Cháy mãi “lửa nghề”
Tuy chức danh nghề nghiệp không phải nhà báo chuyên nghiệp, nhưng với tôi, “lửa nghề” đã khiến anh dốc sức cống hiến cho nghề báo với những tác phẩm chất lượng, thông tin hữu ích cho bạn đọc,...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.