Thứ sáu, 19/07/2024, 00:57 [GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Thứ hai, 13/05/2024 - 14:30'
(BLC) - Sáng 13/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33-NQ/TW).

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Dự còn có các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng…

1

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Tỉnh ủy Lai Châu đã bám sát mục tiêu chung và 5 mục tiêu của Nghị quyết số 33-NQ/TW tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay cơ bản hoàn thành theo mục tiêu đề ra. Nội dung của các mục tiêu được cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh và từng địa phương trên các lĩnh vực, tập trung chủ yếu trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh có bước phát triển và đạt được những kết quả nổi bật. Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 86% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 74,7% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 94,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 39/94 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9/12 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 85% gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...

2

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được tỉnh được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh lưu giữ 34.909 hiện vật, tổ chức 29 lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể, hỗ trợ khôi phục, bảo tồn nhiều giá trị văn hóa đặc sắc; phối hợp lập hồ sơ khoa học đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể đề nghị UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại... Đến nay toàn tỉnh có 32 di tích, 27 di tích cấp tỉnh, 5 di tích cấp quốc gia…

Nguồn lực cho văn hóa được quan tâm đầu tư, từ năm 2014 - 2024 phân bổ 734.241 triệu đồng; huy động trên 495.886 triệu đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, hoàn thiện phát triển hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Lực lượng làm công tác văn hóa  được xây dựng và trưởng thành. Môi trường văn hóa được xây dựng và thực hiện đồng bộ, rộng khắp trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.

5

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tham luận.

4

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận tại hội nghị.

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới, tỉnh Lai Châu đề ra mục tiêu chung xây dựng văn hóa và con người Lai Châu phát triển toàn diện về chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; xây dựng các giá trị con người Lai Châu với các phẩm chất cơ bản: “Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; có ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, tôn trọng và chấp hành pháp luật”. Tỉnh đã đề ra 7 mục tiêu cụ thể, 7 nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp: tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu, khắc phục những hạn chế, bất cập thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trong 10 năm qua; tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa phù hợp thực tiễn địa phương và trong tình hình mới…

6

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

8

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Tham luận tại hội nghị tập trung chia sẻ những cách làm hay, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW như: công tác đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa trong tình hình mới, kết quả và nhiệm vụ trong những năm tiếp theo; phát huy vai trò của công tác quản lý báo chí và các loại hình thông tin, mạng xã hội góp phần định hướng tư tưởng cho nhân dân đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu nhi trong quá trình xây dựng nhân cách, lối sống, xây dựng văn hoá, con người Lai Châu trong những năm qua, kết quả và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới…

9

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghị quyết số 33-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều tập thể và cá nhân đã tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển văn hóa, con người. Quan tâm bố trí nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Lai Châu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 33 cá nhân, 6 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Vương Trang – Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.