Chủ nhật, 26/05/2024, 14:49 [GMT+7]

Than Uyên nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tư tưởng

Chủ nhật, 01/08/2021 - 09:31'
(BLC) - Huyện ủy Than Uyên chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức về công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo dựng niềm tin và tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Nhận thức rõ công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy Than Uyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tư tưởng của cấp ủy và hằng năm cụ thể hóa vào nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Chỉ đạo và phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan tư tưởng - văn hóa, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là sinh hoạt tư tưởng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc nêu gương và làm theo của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII). Huyện ủy thành lập 6 tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ bản, khu dân cư. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là sinh hoạt tư tưởng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hoàng Hữu An – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên cho biết: “Huyện ủy đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng ở cơ sở; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác này. Đặc biệt, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện. Đối với cán bộ, đảng viên cần xác định việc học tập lý luận chính trị, quán triệt nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập, tiếp thu với tinh thần tự giác cao. Bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện; cử cán bộ công chức, viên chức làm công tác tư tưởng tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị”.

Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy, Đảng ủy, chính quyền xã Pha Mu tuyên truyền pháp luật đến bà con bản Huổi Bắc.

Đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Pha Mu tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con bản Huổi Bắc.

Đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kịp thời thông tin và định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân, tham mưu xử lý những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến nay, toàn huyện có 337 báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội. Thông qua đội ngũ này góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Nhờ đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đạt 100%, tỷ lệ quần chúng Nhân dân được tuyên truyền quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước 96%.

Đảng bộ huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân, tuyên truyền giải thích về chế độ chính sách cho Nhân dân hiểu và chấp hành. Các địa phương phát huy hiệu quả hoạt động các đội văn nghệ quần chúng cơ sở với 131 đội văn nghệ bản, khu dân cư, 12 đội cấp xã, 2 câu lạc bộ đàn tính - hát then, 1 ban vận động văn hóa dân gian dân tộc Mông từng bước gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Khai thác, sử dụng hiệu quả tài liệu từ tủ sách pháp luật, thư viện trường học, phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly - Bí thư Đảng ủy xã Mường Cang chia sẻ: “Đảng bộ chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng ở cơ sở. Chỉ đạo tăng cường quản lý, khai thác tốt việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, già làng, trưởng bản, người uy tín, giáo viên, tổ dân vận. Chú trọng tuyên truyền miệng nhưng đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Tạo môi trường, không khí dân chủ để cán bộ, đảng viên, Nhân dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Củng cố khối đoàn kết các dân tộc, phòng chống âm mưu của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ngay từ cơ sở”.

Hiện nay, huyện thành lập Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35), tổ cộng tác viên đấu tranh trên không gian mạng; Ban Chỉ đạo 35 phân công nhiệm vụ từng thành viên chia sẻ thông tin tích cực tạo sự lan tỏa, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Các cấp ủy đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nhân cách và phòng chống có hiệu quả chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng trong cán bộ, đảng viên. Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác thường xuyên gắn với Nghị quyết Trung ương 4.

Có thể khẳng định, việc nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Than Uyên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...