Thứ ba, 21/05/2024, 15:05 [GMT+7]

Bạn Lữ Đức Báu giành giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thứ hai, 22/06/2020 - 15:33'
Giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đã thuộc về bạn Lữ Đức Báu ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

2222

Bạn Lữ Đức Báu giành giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

Trong tuần thi thứ 13, có 123.699 người dự thi với 315.897 lượt thi, 21.245 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Sau đây là câu hỏi tuần 14:

Câu 1. Thực hiện công tác tuyên truyền về biển đảo, năm 2020 Ban Tuyên giáo Trung ương đã xuất bản cuốn sách nào?

A.   Chủ quyền biển đảo Việt Nam

B.    100 câu hỏi – đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

C.    Sổ tay công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam

D.   Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Câu 2. “Cùng với giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Quan điểm này được nêu ra trong văn kiện nào của Đảng?

A.   Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24-12-1996

B.    Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23-2-2005

C.    Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007

D.   Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008

Câu 3. Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6-8-2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đưa ra quan điểm:

A.   Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của đội ngũ trí thức giữ vai trò quyết định

B.    Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định

C.    Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước

D.   Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của đội ngũ trí thức

Câu 4. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã xác định những mục tiêu nào phải đạt được sau đây?

A.   Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

B.    Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật

C.    Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có tình yêu tổ quốc nồng nàn…

D.   A và C

Câu 5. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương hiện nay là cơ quan nào?

A.   Bộ Ngoại giao

B.    Ban Tuyên giáo Trung ương

C.    Ban Đối ngoại Trung ương

D.   Bộ Thông tin và Truyền thông

Câu 6. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra những nhóm giải pháp nào sau đây?

A.   Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên

B.    Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng

C.    Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

D.   Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 đã xác định những quan điểm chỉ đạo nào sau đây về định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

A.   Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

B.    Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

C.    Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo

D.   A và B

Câu 8. Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng đã đưa ra nguyên tắc nào sau đây?

A.   Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên

B.    Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mọi công dân

C.    Tất cả mọi công dân đều phải học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng

D.   Đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành, bộ, ngành phải học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị

Câu 9. Không chỉ là một nhà thơ được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, ông còn giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương. Bạn cho biết, ông là ai?

A.   Hữu Thọ

B.    Hà Đăng

C.    Nguyễn Khoa Điềm

D.   Đỗ Nguyên Phương

Câu 10. Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNet chính thức phát mạng vào ngày, tháng, năm nào?

A.    Ngày 5-3-2018

B.    Ngày 11-6-2019

C.   Ngày 1-8-2019

D.   Ngày 15-2-2020

Xm chi tiết tại đây:

http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ban-lu-duc-bau-gianh-giai-nhat-tuan-13-cuoc-thi-tim-hieu-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-557489.html

Cập nhật lúc 10:47, Thứ hai, 22/06/2020 (GMT+7)/Ban Tổ chức Cuộc thi/http://dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...