Thứ tư, 24/07/2024, 14:03 [GMT+7]

Chuyển biến trong công tác phòng chống tham nhũng

Thứ sáu, 02/11/2018 - 00:00'
(BLC) - Những năm qua, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, cũng như củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Xác định, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, các hình thức tuyên truyền đa dạng, cụ thể và thiết thực phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được nâng lên, có nhiều chuyển biến, góp phần đấu tranh có hiệu quả với hành vi tham nhũng.

Nhà văn hóa Khu 10, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên được Nhân dân giám sát trong quá trình xây dựng nhằm phòng chống lãng phí, đẩy lùi tham nhũng.  

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh cũng tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc phương châm: Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gắn trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước của mỗi ngành, địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh PCTN, lãng phí trong toàn xã hội.

Hình thức tuyên truyền cũng được triển khai phong phú, đa dạng như: biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, pa nô, áp phích; duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh như: “Phổ biến chính sách pháp luật”, “Đối thoại chính sách”, “Cải cách hành chính”… Trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện và thành phố duy trì việc tuyên truyền thông qua hoạt động “Ngày pháp luật”…

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 147 buổi với 14.530 lượt người nghe. Báo Lai Châu thực hiện hàng trăm tin, bài, ảnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng hơn 100 tin, bài phóng sự và được dịch ra 4 thứ tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì)… thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phát hiện, cổ vũ nhiều  nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh PCTN, lãng phí. Các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại địa phương thường xuyên thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời phát hiện, phản ánh những khó khăn, hạn chế, bất cập ở tỉnh, qua đó giúp cho các cấp, ngành chỉ đạo, khắc phục kịp thời.  

Các cơ sở giáo dục đào tạo đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo Kế hoạch 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh. Trong năm 2018 các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn đã thực hiện giảng dạy nội dung PCTN cho 368 lớp với 14.039 học sinh, sinh viên, học viên…

Qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về PCTN. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng.

Phát hiện, xử lý nghiêm tham nhũng

Bà Võ Thị Thiệp – Chánh thanh tra tỉnh cho biết, với chức năng là cơ quan chuyên môn, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo công tác PCTN; xây dựng chương trình, kế hoạch về đấu tranh PCTN có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như xây dựng cơ bản, đất đai, giải phóng mặt bằng; thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ. Thực hiện các chế tài cụ thể để nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành đã thực hiện 126 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm tại 397 đơn vị tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 56 đơn vị tổ chức, cá nhân có sai phạm về tài chính với số tiền 6.463,9 triệu đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 4.067,3 triệu đồng; khắc phục, sửa chữa, giảm trừ qua thanh toán, quyết toán và kiến nghị khác với số tiền 2.396,6 triệu đồng). Sai phạm về đất với tổng diện tích 299.912m2 (kiến nghị thu hồi 312m2 đất thổ cư, kiến nghị khác 299.600m2). Kết luận thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 46 tập thể, 88 cá nhân; ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 148 triệu đồng. Qua đó, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn sai phạm và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện 13 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 18 đơn vị. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 55,141 triệu đồng do thanh toán không đúng chế độ quy định.

Có thể khẳng định, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác PCTN đã đạt nhiều kết quả quan trọng. UBND tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh xây dựng và cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN thành chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong đấu tranh PCTN, lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp về PCTN, lãng phí. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng Nhân dân trong đấu tranh PCTN. Thủ trưởng các sở, ban, ngành đã chủ động hơn trong kiểm tra, thanh tra nhằm chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các quy định về PCTN…

Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động như: công khai các nội quy, quy chế cơ quan; quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; công khai tài chính; đấu thầu các công trình có nguồn vốn từ ngân sách; công khai công tác tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng, tạo điều kiện cho cán bộ và Nhân dân tham gia quản lý, giám sát… Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của Nhân dân.

PV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản gương mẫu
Đến bản Chang Chảo Pá (xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn) hỏi ông Phùng Mé Chờ - Trưởng Ban Công tác Mặt trận của bản, ai cũng biết. Bởi ông là tấm gương điển hình, hết mình với công việc, với nhân dân.
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.