Thứ năm, 18/04/2024, 21:05 [GMT+7]

Gắn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị số 05-CT/TW

Thứ năm, 18/01/2018 - 17:14'
(BCL) – Năm qua, Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh chú trọng gắn triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. 

 Tìm hiểu chúng tôi được biết, để việc triển khai Nghị quyết số 04 gắn với Chỉ thị số 05 mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 28 –KH/ĐUK, ngày 13/01/2017 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 34 – KH/ĐUK, ngày 28/03/2017 về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017; Chương trình hành động số 10 - CTr/ĐUK, ngày 03/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề theo năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ chí Minh về xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh” tại Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
 Bám sát nội dung các chuyên đề để hướng dẫn việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức công vụ, 100% các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị với những tiêu chí cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, niêm yết tại cơ quan, đơn vị gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2017; c hú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban Thường vụ Đảng uỷ thường xuyên nắm tình hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ một cách sát sao.

Chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4, các chuyên đề học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị chu đáo nội dung trình bày tại cuộc họp chi bộ, đảng viên. Trong các hội nghị tập trung thảo luận, bổ sung làm rõ thêm, nhất là về nội dung “làm theo” đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Hình thức học tập, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề ngày càng đổi mới theo hướng tăng cường, hiệu quả, đi vào thực chất như: tổ chức nói chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động đảng viên nghiên cứu, trích dẫn, sưu tầm, tập hợp những câu nói, lời dạy của Bác…Thông qua học tập, quán triệt cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 cũng như giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Duy trì nền nếp trong sinh hoạt, trong công tác. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở có cách làm hay, chủ động, sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực thông qua việc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề  giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên sinh động, cụ thể, gần gũi hơn, từ đó việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác dần đi vào nếp nghĩ và hành động tự nguyện của cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ...

Tại Chi bộ Văn phòng H ĐND tỉnh, việc gắn nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác đã thực sự tạo được sự lan tỏa trong đội ngũ cán bộ đảng viên, thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Đào Xuân Huyên – Bí thư Chi bộ cho biết: Cấp ủy Chi  bộ luôn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích và nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Bám sát các định hướng, hướng dẫn của Đảng ủy Khối đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ cho phù hợp, sát thực tiễn của cơ quan. Trong đó, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt của chi bộ, rà soát bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đảm bảo dễ nhớ, dễ thực hiện, đổi mới phong cách và lề lối làm việc, phấn đấu xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Năm 2017, qua đánh giá, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các mục tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Đảng ủy Khối luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực tế tại các chi, đảng bộ cơ sở việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chuyên trách phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở tới dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Quan tâm nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, nhất là việc đánh giá việc học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), qua đó kịp thời uốn nắn những cán bộ đảng viên chưa thực hiện tốt việc đăng ký làm theo; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể cá nhân, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo.

Trong thời gian tới, để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có sức lan tỏa mạnh mẽ, Đảng ủy khối tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện rà soát, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình. Qua đó từng bước củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Đồng chí Triệu Thị Vân – Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định.

Hoàng Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...