Thứ tư, 24/04/2024, 22:51 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết

Thứ hai, 15/01/2018 - 20:23'
 (BLC) – Để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, năm qua, huyện ủy Tam Đường đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập. 

 Đồng chí Hoàng Thọ Trung – Bí thư Huyện ủy cho biết: Đảng bộ huyện hiện có 60 tổ chức cơ sở Đảng; 239 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trên 2.500 đảng viên. Đảng bộ luôn xác định việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết tại đảng bộ, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 Một buổi quán triệt nghị quyết tại chi bộ Lùng Than Chung Chải (Đảng bộ xã Tả Lèng). 

Việc đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng sao cho có hiệu quả được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ đại hội Đảng, nhưng đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở cơ sở; một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của việc triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng, coi nhẹ việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tham gia học tập; năng lực truyền đạt của báo cáo viên cơ sở còn hạn chế, chỉ mới trình bày nội dung nghị quyết theo đề cương mà ít có liên hệ thực tiễn, nhất là những ưu điểm, khuyết điểm về các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết nên chưa tạo được sức lôi cuốn …

Để công tác học tập, quán triệt nghị quyết thực sự mang tính thiết thực, hiệu quả, là điều kiện tiên quyết để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết,  Huyện ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt các nghị quyết theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phù hợp với điều kiện đặc thù của huyện. Đối với cấp huyện thường tổ chức 2 - 3 hội nghị: 1 hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt, 1-2 hội nghị dành cho toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ khối cơ quan; đối với cơ sở, Huyện ủy giao cho cấp ủy trực thuộc tự tổ chức, tùy thuộc vào tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, để phân loại đối tượng, lựa chọn các hình thức tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt phù hợp. Tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy; đề cao vai trò của người đứng đầu, cụ thể là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Đồng thời, tiếp tục có sự đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đối tượng. Đối với cán bộ chủ chốt thì đề cao phương pháp tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận và quán triệt những vấn đề có liên quan đến quan điểm, lý luận gắn với thực tiễn mà nghị quyết đặt ra; đi sâu phân tích những nội dung, những điểm mới của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị. Với các đối tượng khác, tùy đặc điểm tình hình cụ thể để chọn hình thức, phương pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đảng viên, công chức, viên chức tham gia được nhiều nhất. Tập trung vào những vấn đề hết sức cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, chú trọng việc liên hệ nhiệm vụ của đối tượng nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng...

Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trong tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất. Tăng cường đổi mới và phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Đồng thời, đổi mới công tác quản lý các hội nghị, lớp học nghị quyết; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc thống kê, tập hợp danh sách các đối tượng học tập, trực tiếp quản lý học viên trên lớp.

Bên cạnh đó, chú trọng việc bố trí báo cáo viên. Tùy vào nội dung học tập, tình hình cụ thể của mỗi đợt tổ chức học tập nghị quyết, phân công các đồng chí báo cáo viên ở cấp huyện cho phù hợp, nhất là lựa chọn các báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị, nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, có năng lực truyền đạt. Ở cấp cơ sở, Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm việc quán triệt, học tập nghị quyết; khi trực tiếp báo cáo, truyền đạt nghị quyết sẽ giúp cho việc liên hệ, lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhiều Đảng bộ mời các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Huyện ủy phụ trách địa bàn, các đồng chí đứng đầu cấp ủy chủ trì việc quán triệt, học tập.

Công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc học tập được tổ chức nghiêm túc, thành lập tổ giám sát gồm các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng. Lấy kết quả học tập, lấy nội dung công tác thông tin báo cáo là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Biểu dương kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện, góp ý, phê bình những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc khi triển khai học tập, quán triệt nghị quyết.

Đảng bộ xã Khun Há là một trong những đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí Đỗ Trọng Thi - Bí thư Đảng bộ xã cho biết: Với 19 chi bộ thì trong đó có 15 chi bộ nông thôn, Đảng bộ xã luôn bám sát kế hoạch học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết tại Đảng bộ, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết; thành phần tài liệu và nội dung học tập, trọng tâm, trọng điểm; thời gian học tập, thời gian hoàn thành; nhất là đặc thù của địa phương để phân công cụ thể các cá nhân phụ trách từng việc cụ thể, chọn hình thức phù hợp để việc tổ chức học tập được hiệu quả. Đồng thời, coi đây là điều kiện, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và cũng là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm. Trong năm 2017, Đảng bộ xã tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết cho trên 700 lượt đảng viên; trên 3000 lượt người dân. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ xã đã đề ra.

​​Nét nổi bật trong năm 2017 là huyện đã quan tâm chỉ đạo, áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Tiếp nối thành công của đợt học tập chuyên đề năm 2017 bằng hình thức trực tiếp qua MyTV kết nối đến 100% xã, thị trấn. Trong đợt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2017, huyện tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 16 điểm cầu từ huyện đến các xã, thị trấn. Công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tiếp và hình thức trực tuyến đem lại nhiều ưu việt, chuyển tải thông tin nhanh, rộng khắp, tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức, đi lại mà vẫn đảm bảo nội dung quan trọng của hội nghị, có hiệu quả; đồng thời góp phần nâng cao tính tổ chức và quản lý hội nghị của các cấp ủy.

Nhờ có nhiều giải pháp thiết thực, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trong toàn Đảng bộ huyện đảm bảo hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt trên 98%, đảng viên trên 97% và quần chúng trên 90%. Thông qua đó góp phần củng cố lập trường chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng; tăng cường cảnh giác chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tạo động lực quan trọng trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương,  khẳng định hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Thanh Vân

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...