Thứ ba, 18/06/2024, 21:39 [GMT+7]
Đảng bộ huyện Tam Đường

Vững tin bước vào chặng đường mới

Thứ sáu, 10/07/2020 - 10:23'
Những năm qua, Đảng bộ huyện Tam Đường luôn bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện thực tế; đề ra nhiệm vụ trọng tâm thiết thực, giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo đồng bộ; phát huy tốt nguồn lực. Qua đó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng và hành động. Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng chủ động, gắn kết chặt chẽ với cơ sở. Đồng thời, đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng với hình thức đa dạng, phù hợp theo từng đối tượng; đặc biệt, huyện đã tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến tới 100% đảng bộ các xã, thị trấn và 2 đảng bộ cơ quan huyện.
Lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tác động mạnh đến việc đổi mới lề lối, phong cách làm việc, ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chỉ đạo tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuẩn hóa, trẻ hóa cán bộ từ huyện đến cơ sở. Chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 49,4% (tăng 19,5% so với năm 2015); đảng viên có trình độ trung cấp lý luận trở lên 22,2% (tăng 5,6% so với năm 2015). Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện gắn với đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở, trọng tâm là bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Huyện ủy Tam Đường (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tại xã Bản Giang.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Huyện ủy Tam Đường (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tại xã Bản Giang.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo kịp thời, hiệu quả; tỷ lệ đảng viên mới trẻ tuổi, nữ, người dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn ngày càng tăng; kết nạp 645 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 129% nghị quyết. Hằng năm, trên 97% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100% nghị quyết, không có tổ chức đảng yếu kém; 99,1% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng được đổi mới: kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác toàn khóa, hằng năm; bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tập trung của đảng. Phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình. Chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các văn bản lãnh đạo của đảng; tăng cường đi cơ sở tuyên truyền, vận động thuyết phục quần chúng Nhân dân, kịp thời đối thoại, định hướng dư luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; duy trì thường xuyên chế độ giao ban cấp ủy 2 cấp.
Đảng bộ huyện luôn coi trọng vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Thực hiện kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Song song với nhiệm vụ xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được tăng cường. Chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân; tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay tại cơ sở, không để kéo dài.
Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện Tam Đường đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp được nâng lên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra: kinh tế tiếp tục phát triển; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng gắn với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Kết cấu hạ tầng được đầu tư và đang phát huy hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quan trọng. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Công tác dân số - gia đình và trẻ em, văn hóa thông tin, truyền thanh truyền hình, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo, giải quyết kịp thời. An ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội cơ bản ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; năng lực lãnh đạo của đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền nâng lên; truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ, đoàn kết trong Nhân dân được giữ vững và phát huy.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tam Đường tiếp tục tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Tam Đường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025. Xây dựng Tam Đường trở thành huyện vững mạnh của tỉnh Lai Châu.

Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Huyện ủy Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần quyết liệt hơn
Thời gian gần đây, phóng viên Báo Lai Châu liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc mất an toàn giao thông khi đi qua đoạn đường của 2 bản: Tạng Đán, Chom Chăng (xã Thân Thuộc, huyện Tân...
Một ý chí, một con đường
Biết đến anh là cán bộ mẫn cán của ngành Điện đã lâu, song trò chuyện với anh, chúng tôi nhận thấy, ẩn sâu bên trong con người anh là một ý chí, nghị lực, kiên trì chinh phục con đường phía trước...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.