Thứ sáu, 19/07/2024, 00:44 [GMT+7]

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động sáng tạo, phát triển văn hóa con người Lai Châu

Thứ ba, 14/05/2024 - 10:49'
Thời gian qua, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW và Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành 423 nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết quyết định chính sách phục vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, của tỉnh như: Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hằng năm và giai đoạn; nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn; nghị quyết thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở; nghị quyết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; nghị quyết thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; nghị quyết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

Các chính sách do HĐND tỉnh ban hành đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người, tạo chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh được nâng lên; đời sống văn hóa của Nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành; sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ; nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa tốt đẹp các dân tộc; xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; các thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc…

Lai Châu quan tâm phục dựng nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Lễ Cầu mưa là một trong những nghi lễ quan trọng gắn với phong tục, tập quán, lao động của người Lô Lô.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế: Cơ chế, chính sách về kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, về huy động, quản lý các nguồn lực cho văn hóa còn hạn chế; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh có lúc, có việc chưa được thường xuyên...

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nói chung, nâng cao chất lượng ban hành cơ chế, chính sách để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đảng đoàn HĐND tỉnh đề xuất một số kiến nghị và nhiệm vụ trọng tâm: một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chú trọng tính đặc thù của văn hóa, vừa bảo đảm để văn hóa, văn học, nghệ thuật phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm tự do sáng tạo của cá nhân trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. 

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, trong đó tập trung lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, chính sách thực hiện các chương trình phục hồi, bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tập trung nguồn lực và các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng con người; tăng đầu tư của Nhà nước cho văn hoá gắn với việc sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn đầu tư của Nhà nước; thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động văn hóa vừa để tăng cường nguồn lực đầu tư của xã hội, vừa khuyến khích và tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn lực tri thức, nhân lực, tài lực và vật lực của toàn xã hội tham gia vào quá trình phát triển văn hóa của tỉnh. Rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành không còn phù hợp.

Ba là, tăng cường phối hợp và phát huy vai trò phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh. Đa dạng hóa các hình thức để huy động trí tuệ của Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, nguyện vọng đối với các chính sách phục vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn cuộc sống của Nhân dân trong tỉnh.

Bốn là, lãnh đạo triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát theo đúng chương trình đề ra, đúng trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và giám sát việc việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh liên quan đến công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Năm là, chú trọng công tác phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

T.B

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.