Thứ năm, 18/04/2024, 20:13 [GMT+7]

Huyện Tam Đường đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ hai, 13/02/2023 - 07:59'
(BLC) - Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương, Huyện ủy Tam Đường đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện thực hiện hiệu quả Kết luận số 29-KL/TW; Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đảng bộ huyện Tam Đường có 51 tổ chức cơ sở đảng (16 đảng bộ, 35 chi bộ); 207 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Xác định vai trò báo, tạp chí của Ðảng là nguồn tài liệu, kênh thông tin quan trọng, chính thống tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, Đảng bộ huyện lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc báo của Đảng, đồng thời thường xuyên chỉ đạo trong các cuộc giao ban cấp ủy, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, qua đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các chi, đảng bộ chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí của đảng theo quy định.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đôn đốc các chi, đảng bộ tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả báo, tạp chí của Đảng. Phối hợp, trao đổi với Bưu điện huyện chỉ đạo đội ngũ bưu tá ở các xã, thị trấn cấp phát đảm bảo nhanh chóng, kịp thời cung cấp thông tin tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong huyện.

Việc cấp, phát báo, tạp chí của Đảng đảm bảo đủ về số lượng và đúng đối tượng: chi bộ nông thôn được cấp 1 tờ Báo Nhân Dân, 1 tờ Báo Lai Châu, 1 cuốn bản tin Thông báo nội bộ; Đảng ủy xã, thị trấn được cấp: 1 tờ Báo Nhân Dân, 1 tờ Báo Lai Châu, 1 Tạp chí Cộng sản, 1 cuốn Bản tin Thông báo nội bộ; 4 chức danh ở xã, thị trấn gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Bí thư Đoàn thanh niên được cấp 1 tờ Báo Nhân Dân, 1 tờ Báo Lai Châu. Năm 2022, các chi, đảng bộ trong toàn huyện đã đặt mua 1.065 số báo Lai Châu thường kỳ; 1.018 số báo Nhân dân; 211 cuốn Tạp chí Cộng sản.

Cán bộ huyện Tam Đường tìm hiểu thông tin trên Báo Lai Châu.

Việc sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng theo Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư, thường xuyên chỉ đạo rà soát biến động tăng, giảm số lượng các chi, đảng bộ để kịp thời điều chỉnh việc đặt, mua báo, tạp chí của Đảng. Trước năm 2022, Văn phòng Huyện ủy là đầu mối đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho các chi, đảng bộ. Từ tháng 1/2022 đến nay, giao kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho các chi, đảng bộ cơ sở trong kinh phí hoạt động hằng năm của cơ quan, đơn vị. Riêng các chi bộ cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và chi bộ Ban Quản lý Dự án, Ban Quản lý Rừng phòng hộ (đơn vị tự thu chi ngân sách) Văn phòng Huyện ủy đặt mua. Đối với các chi, đảng bộ ngành dọc đóng trên địa bàn huyện trên cơ sở nguồn kinh phí hằng năm được cấp kết hợp với nguồn đảng phí trích lại của từng đơn vị để bố trí đặt mua báo, tạp chí của Đảng.

Đồng chí Vàng Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Lư cho biết: Việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn xã được thực hiện đúng quy định. Các chi bộ đã quan tâm chỉ đạo việc quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng hiệu quả. Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng cơ bản đi vào nền nếp, có sự luân chuyển cho các đối tượng để tăng hiệu quả sử dụng của báo, tạp chí; bố trí đặt báo, tạp chí của Đảng tại tủ sách pháp luật, nhà văn hóa của xã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống trên báo chí.

Thông qua việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng đã có tác dụng tích cực, hiệu quả trong bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận dụng kiến thức thông tin trên báo chí vào thực tiễn đời sống; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở một số chi, đảng bộ còn thiếu số lượng theo quy định. Một số cấp ủy cơ sở, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng, khai thác, sử dụng chưa thực sự hiệu quả, chưa quan tâm đến công tác thông tin, giới thiệu nội dung báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đề cao vai trò của cấp ủy các cấp trong triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng phong trào đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát triển văn hóa đọc gắn liền với nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận thông tin dễ dàng để nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hoàng Hợi – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...