Chủ nhật, 26/05/2024, 16:48 [GMT+7]

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ - Kết quả, bài học kinh nghiệm và vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay của Đảng bộ tỉnh Lai Châu

Thứ năm, 14/12/2023 - 11:14'
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và dành sự quan tâm đến công tác cán bộ, Người cho đó là “cái gốc” của sự nghiệp cách mạng: “Cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề, mọi công việc thành hay bại đều do cán bộ”.

Đặc biệt, Người rất quan tâm đến công tác phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”; “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Lai Châu luôn chú trọng đến công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ nói riêng.

Đối với công tác cán bộ nữ, Đảng ta đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, xác định đúng vị trí, vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ nữ nhằm phát huy sức mạnh của họ. Sau khi miền Bắc được giải phóng, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết số 153-NQ/TW, ngày 01/01/1967 về “Công tác cán bộ nữ”. Bước sang thời kỳ đổi mới, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 16/5/1994 về “Một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đề ra mục tiêu đến năm 2030 phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 - 25%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, hội đồng Nhân dân các cấp đạt trên 35%.

Xây dựng đội ngũ

Đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ngày càng năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Về công tác cán bộ trẻ, trong những năm qua, Đảng và nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, như: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Quyết định số 1311/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ nội vụ ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030… Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện lời di huấn của Người và bám sát các văn bản chỉ đạo, những năm qua, tỉnh Lai Châu đã chú trọng đến công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng các các chương trình hành động, kế hoạch để lãnh đạo, triển khai, thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt công tác bố trí, sắp xếp, xây dựng quy hoạch cán bộ ở 3 cấp (tỉnh, huyện và cơ sở); đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ; thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch cấp ủy nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ cho từng giai đoạn, sát với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, đội ngũ cán bộ đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng được nâng lên. Công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ đã đạt được những kết quả như sau:

1. Kết quả đạt được

* Đối với công tác cán bộ nữ

Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 15/3/2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2244/KH-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, xác định cơ cấu nữ trong quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện từ 25% trở lên, cấp xã phấn đấu từ 15% trở lên, quy hoạch ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện từ 15% trở lên, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý phải có cán bộ nữ; Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 27/7/2022 của Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ và Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 20/10/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tỉnh đã có những chính sách tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng; áp dụng cơ chế, chính sách mới về đào tạo, bồi dưỡng ngay từ khâu quy hoạch. Cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng, một số tỉ lệ đạt và vượt mục tiêu, trong 5 năm (2018-2023) đã cử 1.089 lượt cán bộ nữ cấp tỉnh, cấp huyện đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị, chiếm 39,3%[1] (trong đó cấp tỉnh 737, cấp huyện 352); 5.816 lượt cán bộ nữ tham gia bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chiếm 34,49% (cấp tỉnh 4.176, cấp huyện 1.640); công tác quy hoạch cán bộ nữ được chú trọng với 2.887 lượt quy hoạch, chiếm 25,18% (trong đó cấp tỉnh 828, cấp huyện 2.059)[2].

Để xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, Tỉnh ủy, các cấp ủy chú trọng lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, doanh nhân được quan tâm. Cán bộ nữ được bổ nhiệm, bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng tăng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh[3].

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng nguồn cán bộ nữ trẻ, nữ dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh từng bước tăng lên về số lượng và chất lượng; phụ nữ ngày càng được tạo điều kiện, tôn trọng, bình đẳng trong gia đình và xã hội; phụ nữ tham gia cấp ủy, tham gia đại biểu HĐND các cấp, lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ngày càng tăng. Trong 5 năm qua, cán bộ nữ được điều động, bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp là 284 người; tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện tăng so với nhiệm kỳ trước 19,64% (tăng 1,4%); cấp tỉnh 14,89% (tăng 0,89%); nữ Đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 16,67%; nữ Đại biểu HĐND các cấp, trong đó cấp tỉnh 38%, cấp huyện 34,58% (tăng 6,75%)[4].

Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm được các ngành, các cấp thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch và đúng quy trình, trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí chủ chốt. Đến nay, đa số cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ nữ nói riêng sau khi được đào tạo, bồi dưỡng được bố trí vào các vị trí việc làm phù hợp đã phát huy được năng lực, sở trường cá nhân.

* Đối với công tác cán bộ trẻ

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1428/QĐ-UBND, ngày 29/10/2021 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030; Hội đồng Nhân dân Tỉnh Lai Châu có Nghị quyết số 66/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 về phát triển thanh niên giai đoạn 2022-2030, xác định mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tính đến năm 2022 có 1.050/6.531 thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương, đạt 16,07%; có 1.126/6.531 thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý, đạt 17,24%, cao hơn 2,24% so với quy định tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg, ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ được quan tâm thực hiện từ cấp tỉnh tới cơ sở, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, từng bước thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Công tác luân chuyển cán bộ trẻ được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Luân chuyển cán bộ đã góp phần tích cực vào việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trẻ trong thực tiễn, nhằm tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài, từ đó củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ nên kết quả đạt được còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Một số địa phương chưa mạnh dạn sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ; chưa tin tưởng hoàn toàn, ngại giao việc; đưa vào nguồn nhưng thiếu quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trao cơ hội để cán bộ nữ, cán bộ trẻ rèn luyện, thử thách. Bên cạnh đó, các giải pháp, phương pháp tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ hiện nay còn gặp nhiều vướng mắc, hạn chế; hiệu quả chưa cao. Năng lực cán bộ trẻ chưa đồng đều, không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại phấn đấu, rèn luyện. Năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của một số cán bộ nữ chưa ngang tầm nhiệm vụ; một số phụ nữ còn tư tưởng an phận, tự ti, thụ động, thiếu nghị lực và ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và trong công tác (ngại học tập để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị...).

2. Bài học kinh nghiệm

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị kịp thời quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ nói riêng. Xác định rõ trách nhiệm công tác công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ là của cấp ủy, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời cụ thể hóa và ban hành đồng bộ các văn bản về công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp ở các cấp.  

Hai là, thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Căn cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác, đánh giá đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, địa bàn, chức danh luân chuyển, vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, vừa coi trọng mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.

Ba là, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng bám sát yêu cầu nhiệm vụ, gắn với tiêu chuẩn, chức danh đã được quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và phát triển; chấn chỉnh việc đào tạo trùng lắp, không theo quy hoạch. Đào tạo, bồi dưỡng phải gắn liền với bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”. Cần rà soát, đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ, xác định nhu cầu đào tạo, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ sau đào tạo phải phù hợp với chuyên môn nhằm tạo động lực và cơ hội để cán bộ trẻ phát huy năng lực và kiến thức vào thực tiễn; khắc phục tình trạng bố trí không đúng ngành nghề đào tạo.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ nữ, cán bộ trẻ, thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm, hoàn thiện cơ chế, thu hút, tạo nguồn, tuyển dụng, trọng dụng cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng; giao nhiệm vụ, thử thách, rèn luyện đội ngũ cán bộ kế cận. Có chế độ, chính sách động viên, khuyến khích kịp thời đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị về thực hiện công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

3. Một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

Từ thực tiễn công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ của tỉnh, một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay như sau:

Trong bối cảnh hiện nay, phụ nữ Việt Nam đã tham gia tích cực vào công tác lãnh đạo, quản lý và đã được ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, so với tiềm năng và nguồn lực thì tỷ lệ cán bộ quản lý, lãnh đạo là nữ vẫn còn thấp so với đội ngũ lao động nữ và so với yêu cầu. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy vai trò của mình là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các cấp, các ngành trong thời kỳ đẩy mạnh quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Do trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đồng đều giữa các vùng, miền trong cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng nên vẫn có nơi chưa có bình đẳng thực sự; một bộ phận phụ nữ sống ở nông thôn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều thiệt thòi do thiếu các điều kiện để tiếp cận các chính sách và thụ hưởng thành quả do sự phát triển kinh tế - xã hội mang lại. Mặc dù sự định kiến giới theo quan niệm truyền thống đã giảm bớt, chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn, tuy nhiên, trong nhận thức của một số nhóm xã hội về vai trò, vị thế chính trị của phụ nữ vẫn còn có định kiến và khắt khe hơn so với nam giới. Vì vậy, rất cần có những chính sách để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, từ đó bảo đảm những điều kiện thuận lợi hơn để người phụ nữ có cơ hội ngang bằng với nam giới trong việc tham gia các hoạt động chính trị, thông qua các chế độ tiền lương, đãi ngộ và các nguồn hỗ trợ khác.

Cơ cấu cán bộ nữ của tỉnh chủ yếu được bố trí thuộc các cơ quan HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế. Số cán bộ nữ có trình độ đại học ở các ngành kỹ thuật rất ít; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo chủ chốt các cấp còn thấp. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là cần tiếp tục quan tâm hơn đến việc phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ dân tộc thiểu số, công tác quy hoạch cán bộ nữ trong Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND các cấp.

Đội ngũ cán bộ trẻ với ưu điểm ham học hỏi, giàu nhiệt huyết, nhiều khát vọng, hoài bão và chí tiến thủ… nhưng cán bộ trẻ cũng dễ bộc lộ những thiếu sót và khiếm khuyết, nhất là những cán bộ trẻ “bị chín ép”. Vì vậy, một số cấp ủy chưa tin tưởng hoàn toàn vào đội ngũ cán bộ trẻ.

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, thế hệ trẻ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển bản thân, nhưng đồng thời cũng đối diện với nhiều cám dỗ của xã hội. Dưới tác động của cơ chế thị trường, họ đang suy nghĩ gì, đang hướng về đâu, lý tưởng phấn đấu như thế nào… đó là điều chúng ta cần quan tâm. Vì vậy, vấn đề đặt ra là Đảng, Nhà nước và toàn xã hội cần xây dựng một môi trường sống lành mạnh, điều kiện học tập và rèn luyện tốt để thế hệ trẻ có điều kiện phát huy hết vai trò, khả năng và sức sáng tạo của mình. Đồng thời cá nhân cán bộ trẻ cũng cần nâng cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng, tôi luyện khả năng đề kháng trước những cám dỗ về vật chất, quyền lực. Đi đôi với việc tạo môi trường học tập, làm việc tốt thì việc xây dựng cơ chế kiểm soát, giám sát quyền lực cũng rất quan trọng.

Công tác luân chuyển cán bộ đòi hỏi phải có kế hoạch tổng thể trong một thời gian nhất định, tính toán kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn vị trí luân chuyển, lựa chọn cán bộ phù hợp, phương án bố trí sau luân chuyển. Yêu cầu cán bộ luân chuyển phải còn trẻ tuổi; đảm bảo cơ cấu hợp lý về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số... Trong khi vẫn phải thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, số công chức, viên chức được tuyển mới ít nên nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ gặp nhiều khó khăn.

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, giải quyết những vấn đề đặt ra đối với công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, thực hiện rà soát đồng bộ, quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ có tiềm năng phát triển, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng động, sáng tạo đưa vào nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển. Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, có uy tín xuống cơ sở giữ các chức vụ chủ chốt cấp xã, cấp huyện.

Ba là, quan tâm phát triển nguồn nhân lực nữ, nhân lực trẻ chất lượng cao, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng và chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế cận vừa “hồng” vừa “chuyên”; gắn kết quả hoàn thành tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy các cấp với trách nhiệm và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Xem xét điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để cán bộ nữ, cán bộ trẻ yên tâm rèn luyện và cống hiến.

Bốn là, làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nữ, cán bộ trẻ; qua đó tuyên truyền, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn tương xứng với nhiệm vụ được giao; có tinh thần vượt lên chính mình, có bản lĩnh chính trị, đủ sức đề kháng, miễn nhiễm với mọi cám dỗ của danh vọng, quyền lực và vật chất, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ và công tác cán bộ luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ nữ, cán bộ trẻ nói riêng lại càng đặt ra cấp thiết. Đảng bộ tỉnh Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ đúng nguyên tắc, minh bạch, công tâm, khách quan, tạo điều kiện để cán bộ nữ, cán bộ trẻ yên tâm rèn luyện và cống hiến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu”. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, cống hiến trí tuệ, công sức vào công cuộc xây dựng Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
 
[1] Đào tạo sau đại học 146 người, đại học 415, Cao cấp LLCT 160 người, Trung cấp LLCT 367 người.
[2] Quy hoạch cấp ủy 749 lượt (cấp tỉnh 239, cấp huyện 510); quy hoạch lãnh đạo UBND, lãnh đạo các sở, ban ngành trực thuộc 1998 lượt (cấp tỉnh 556, cấp huyện 1442); quy hoạch lãnh đạo HĐND 140 lượt (cấp tỉnh 33, cấp huyện 107).
[3] Có 22/106 xã, phường, thị trấn có cán bộ nữ là lãnh đạo chủ chốt. Thực hiện tốt việc bố trí, sử dụng cán bộ nữ, tỉ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan đơn vị cấp tỉnh 50,96%, cấp huyện 64%, cấp xã 28%. Tính đến ngày 30/6/2023, toàn tỉnh có 11.100 cán bộ nữ, chiếm 57,86% cán bộ toàn tỉnh, trong đó cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số 3.923 chiếm 35,34 tổng số cán bộ nữ; 42 cán bộ nữ đảm nhận các chức vụ chủ chốt cấp tỉnh; 314 người là giám đốc các công ty, doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX.
[4] Cấp tỉnh: BCH Đảng bộ tỉnh hiện có 7/48 đồng chí là nữ chiếm 14,58%; UVBTV tỉnh ủy có 2/14 đồng chí là nữ, chiếm 14,28%; lãnh đạo nữ các cơ quan cấp tỉnh 52/173 đạt 30,06%, trong đó lãnh đạo nữ các sở, ngành trực thuộc 12/85, chiếm 14,12%; nữ Đại biểu HĐND cấp tỉnh là 19/50, chiếm 38%. Cấp huyện: BCH Đảng bộ cấp huyện hiện có 55/352 đồng chí là nữ 15,62%; UVBTV huyện ủy là nữ chiếm 15,31% (01 nữ bí thư huyện ủy). Lãnh đạo nữ các cơ quan cấp huyện 82/373, chiếm 21,98%; nữ Đại biểu HĐND cấp huyện là 86/264, chiếm 32,58%.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...