Thứ hai, 27/05/2024, 01:13 [GMT+7]

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ năm, 18/05/2023 - 09:22'
(BLC) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và cụ thể hóa thành 10 Đề án theo các lĩnh vực; Quyết định số 2439/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 để định hướng cho toàn bộ hoạt động của ngành Thuế trong các năm tiếp theo, có tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế và đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Cục Thuế tỉnh

- Chủ động thành lập Ban Chỉ đạo của ngành để triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, xây dựng Chương trình, Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chương trình hành động, Kế hoạch cải cách của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ với Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2025 đến cán bộ, công chức, đảng viên trong tỉnh.

- Tham gia góp ý nhằm hoàn thiện các chính sách, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả; điện tử hóa thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện 2 thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu đáp ứng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế, tuyên truyền sâu rộng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 đến mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao tính tuân thủ tự nguyện pháp luật thuế; thực hiện công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan Thuế. Tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa” trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về thuế. Cơ quan Thuế kiểm tra, thanh tra, giám sát sự tuân thủ của người nộp thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

- Triển khai xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ngành, địa phương để thường xuyên thu thập, cập nhật dữ liệu về người nộp thuế nhằm xây dựng kho dữ liệu tập trung, phục vụ cho việc quản lý người nộp thuế.

- Xây dựng đội ngũ công chức Thuế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp, có kỹ năng quản lý thuế tiên tiến, hiện đại.

- Triển khai thực hiện tốt các ứng dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuế, dịch vụ thuế điện tử tạo sự thuận lợi cho người nộp thuế.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 và các chính sách, pháp luật về thuế để cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế.

3. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế để tăng cường các biện pháp quản lý tốt đối với các khoản thu phát sinh liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai, kinh doanh chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động xây dựng cơ bản, hoạt động vận tải… 

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và phối hợp với địa phương chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh.  

4. Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các trường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có hành vi vi phạm, gian lận, trốn thuế. 

Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế để hoàn thiện và triển khai thực hiện thống nhất Mã số thuế với Mã số định danh cá nhân theo lộ trình của ngành Thuế đã đề ra.

5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện phương thức nộp thuế điện tử đảm bảo theo lộ trình đến năm 2025 số tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử trên tổng số tiền thu ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ tối thiểu là 85%; phối hợp với cơ quan Thuế cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế; thực hiện trích, chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế; phối hợp cung cấp thông tin thanh toán của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

6. Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc quản lý các Văn phòng đại diện, Chi nhánh các công ty, thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh; cung cấp bản sao Giấy phép hoạt động của thương nhân nước ngoài do Sở Công Thương cấp phép hoạt động để cơ quan Thuế làm cơ sở quản lý và thu thuế theo đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát, cung cấp thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia các sàn giao dịch điện tử thương mại.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp tuyên truyền, vận động và phối hợp với cơ quan Thuế để triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả cao.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương mình về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban có liên quan; các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, đề ra các biện pháp chống thất thu thuế nhằm huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.

9. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể trên từng lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch hằng năm theo lộ trình đã đề ra về thực hiện Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2021-2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Thuế tỉnh) để xem xét, chỉ đạo.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...