Thứ ba, 21/05/2024, 14:44 [GMT+7]

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thứ tư, 01/02/2023 - 09:33'
(BLC) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, là năm diễn ra sự kiện lớn của tỉnh: Kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách và thành lập tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong điều kiện có nhiều thời cơ thuận lợi và những khó khăn thách thức đan xen. Những kết quả và thành tựu nổi bật đã đạt được trong năm 2022 tạo tiền đề thuận lợi để năm 2023, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, những khó khăn do hệ quả của cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina; thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp... sẽ tiếp tục là những thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy những thành tích đã đạt được; đồng thời, quyết tâm khắc phục những khó khăn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025), thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo của tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao hiệu quả thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh tạo động lực phát triển. Trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch; phát triển công nghiệp có lợi thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả ngành công nghiệp; mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng địa phương; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa giá trị, sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chất lượng dân số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 9,0%. GRDP bình quân đầu người khoảng 52,9 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.450 tỷ đồng; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 60,9%; mức giảm tỷ suất sinh 0,4‰; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,6%, riêng các huyện nghèo giảm 5,1%; giải quyết việc làm cho 8.440 lao động...

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua của tỉnh như: Thi đua “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách và thành lập tỉnh. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và thi đua xây dựng nông thôn mới... gắn phong trào thi đua với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

4. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của các khối thi đua trong toàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương. Các khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng khối, đơn vị đảm bảo các nội dung, các tiêu chí thi đua theo đúng quy định.

Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối hợp chỉ đạo điều hành theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc năm 2023.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đưa tin bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quan tâm đến Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nêu gương “Người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

d) Trưởng khối các Khối thi đua thuộc tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khối; bảng tiêu chí chấm điểm thi đua; đồng thời, tổ chức tốt các phong trào chuyên đề, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

e) Giao Sở Nội vụ tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời, phối hợp với các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của tỉnh.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...