Thứ tư, 28/09/2022, 00:40 [GMT+7]

Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022 - 2025

Thứ sáu, 08/07/2022 - 10:37'
(BLC) - Ngày 29/6/2022, Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022 – 2025 ra Quyết định số 03-QĐ/BTCG Ban hành Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022 – 2025 bao gồm:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi Giải thưởng

Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) là giải thưởng báo chí cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hằng năm để trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác xây dựng Đảng của tỉnh đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Thể lệ này quy định về tên gọi, nội dung, quy trình và cách thức tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng (gọi tắt là Giải).

- Thể lệ này áp dụng cho các tập thể, cá nhân tham gia, tổ chức Giải.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung tác phẩm tham dự Giải

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm:

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

(2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

(3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

(4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

(5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

2. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm

2.1. Quy định về tác giả

- Các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự Giải. Thành viên Ban tổ chức Giải, Ban giám khảo không được tham dự Giải dưới mọi hình thức.

- Tác giả có tác phẩm tham dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

2.2. Quy định về số lượng tác phẩm

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được chọn không quá 2 tác phẩm phù hợp với Thể lệ Giải gửi tham dự Giải.

3. Hồ sơ tham dự Giải

3.1. Về tác giả

Trích yếu hồ sơ của tác giả gồm: Họ tên, bút danh, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, đơn vị công tác (nếu có), e-mail.

3.2. Về tác phẩm

Ghi rõ tên tác phẩm, loại hình, thể loại, ngày, tháng, năm đăng tải, phát sóng; đường link bài viết, có xác nhận của cơ quan đăng, phát. Tác giả trình bày tóm tắt nội dung tác phẩm (hoàn cảnh sáng tác, tính phát hiện, hấp dẫn và lan tỏa....).

Hồ sơ tác phẩm dự thi có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi tác giả công tác. Đối với tác giả tự do nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu - Cơ quan thường trực Giải (địa chỉ: Tầng 7, nhà A, khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) chậm nhất vào ngày 01/10 hằng năm (theo dấu bưu điện).

Tất cả các tác phẩm dự Giải, Ban tổ chức Giải không hoàn trả lại tác giả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Giải lưu hồ sơ các tác phẩm dự Giải.

4. Tiêu chí tác phẩm xét trao giải

4.1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được xét trao giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan có thẩm quyền cấp phép (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí), kể từ ngày 01/11 năm trước đến ngày 01/10 năm sau. Năm 2022 thời gian đăng, phát từ ngày 01/01/2022 đến 01/10/2022. Nếu tác phẩm có nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm đã được đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b) Tác phẩm được xét trao giải phải là những tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh (thuộc các nội dung tại mục 1, phần II của Thể lệ này); đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng của tỉnh và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

c) Các loại hình và thể loại báo chí được xét trao giải: - Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. - Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí (chùm ảnh báo chí, phóng sự ảnh...).

d) Tác phẩm được xét giải phải đảm bảo không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

đ) Tác phẩm không được xét:

- Những tác phẩm đã đoạt giải tại các cuộc thi báo chí của các bộ, ngành, Giải báo chí quốc gia và Giải báo chí tỉnh (do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức).

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, thơ, phim truyện...)

- Ảnh ghép, ảnh xử lý kỹ thuật số, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

4.2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình tác phẩm báo chí

a) Báo in

Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện cùng một thể loại báo chí.

b) Báo điện tử

Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu thực hiện riêng cho báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện (không xét tác phẩm lấy từ báo in). Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh

Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 5 kỳ); một hoặc một loạt chương trình phát thanh về cùng một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 5 kỳ). Tổng thời lượng không quá 60 phút/tác phẩm.

Tác phẩm phát thanh được thể hiện trên đĩa DVD hoặc lưu trong USB; phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động nền và âm nhạc.

d) Truyền hình

Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu... (không quá 5 phóng sự) hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 5 chương trình) về một chủ đề, sự kiện. Thời lượng tối đa không quá 90 phút/tác phẩm.

Tác phẩm truyền hình được thể hiện trên đĩa DVD hoặc lưu trong USB; phải thể hiện đặc trưng của truyền hình là hình ảnh động, kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng. Nội dung hấp dẫn và đảm bảo đúng như chương trình đã phát sóng, không được dựng hình lại.

đ) Ảnh báo chí

Tác phẩm là các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu. Mỗi phóng sự ảnh không quá 10 ảnh (ảnh cỡ 18x24 cm) đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử); Không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.

e) Trường hợp đặc biệt các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình có chất lượng tốt hoặc hình thức thể hiện mới mà vượt quá 5 kỳ Ban tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

5. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

5.1. Cơ cấu Giải

Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí (được quy định tại điểm c, mục 4.1 tiêu chí chung).

- Số lượng giải gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải khuyến khích.

- Một số giải phụ gồm: Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả ngoài tỉnh...).

5.2. Hình thức khen thưởng

Ban tổ chức Giải trao giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định.

5.3. Tiền thưởng

- Giải A 10.000.000đ/giải

- Giải B 7.000.000đ/giải

- Giải C 5.000.000đ/giải

- Giải Khuyến khích 3.000.000đ/giải

- Giải phụ 2.000.000 đ/giải.

6. Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký

6.1. Ban tổ chức Giải

- Ban tổ chức Giải có nhiệm vụ ban hành Thể lệ Giải, thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký và các bộ phận phục vụ; tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải; giải quyết những khiếu nại liên quan đến quá trình tổ chức Giải. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quá trình tổ chức Giải.

- Ban tổ chức Giải sử dụng con dấu của Cơ quan Thường trực Giải phục vụ các nội dung tổ chức Giải; đồng chí Phó Trưởng ban tổ chức Giải sử dụng con dấu của đơn vị.

- Ban tổ chức Giải được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

6.2. Ban giám khảo

- Ban giám khảo do Trưởng Ban tổ chức Giải thành lập.

- Ban Giám khảo xây dựng hướng dẫn chấm phù hợp với yêu cầu của Thể lệ Giải và Luật Báo chí; tổ chức chấm và xét đề nghị Ban tổ chức Giải quyết định công nhận giải thưởng cho các tác phẩm tham dự Giải; chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Giải về kết quả chấm các tác phẩm tham dự Giải; giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc chấm và xét đề nghị công nhận giải thưởng cho các tác phẩm tham dự Giải.

6.3. Tổ thư ký

- Tổ thư ký do Trưởng Ban tổ chức Giải thành lập.

- Tổ thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị các văn bản phục vụ các cuộc họp của Ban tổ chức Giải, Ban giám khảo; tiếp nhận các tác phẩm tham dự Giải từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổng hợp kết quả chấm của các giám khảo; tiếp nhận khiếu nại liên quan đến kết quả chấm, xét trao Giải và quá trình tổ chức Giải báo cáo Ban tổ chức Giải xem xét, giải quyết.

6.4. Các bộ phận phục vụ

- Do Trưởng Ban tổ chức Giải thành lập theo yêu cầu công việc.

- Các bộ phận phục vụ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban tổ chức Giải; chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động của Ban tổ chức Giải, Ban giám khảo, Tổ thư ký.

7. Quy trình chấm, xét giải và công bố, trao giải

7.1. Chấm, xét giải

a) Tổ thư ký tổng hợp số lượng tác phẩm dự thi; xem xét sơ loại những tác phẩm không đủ điều kiện (theo quy định của Thể lệ này).

b) Chấm, xét giải

- Trên cơ sở các tác phẩm báo chí gửi tham dự Giải đủ điều kiện theo quy định sẽ được Ban giám khảo chấm, đánh giá theo hướng dẫn chấm.

- Ban giám khảo lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để xét giải; báo cáo kết quả xét giải với Ban tổ chức Giải để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ tình hình thực tế, không nhất thiết phải xét đủ số lượng theo cơ cấu giải thưởng.

7.2. Công bố và trao giải 

Căn cứ tình hình thực tiễn, Ban tổ chức Giải tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải hằng năm vào thời điểm và bằng hình thức phù hợp.

8. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, trao giải và quy trình tổ chức Giải. Đơn khiếu nại ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi về Ban tổ chức Giải (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu - Cơ quan thường trực Giải).

Ban tổ chức Giải xem xét và giải quyết đơn khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật và Thể lệ Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Thể lệ này, Ban tổ chức Giải sẽ thu hồi Giải thưởng và thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

III- HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thể lệ có hiệu lực kể từ ngày ban hành đến kết thúc Giải (giai đoạn 2022 - 2025), được áp dụng trong việc tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng. Các tổ chức, cá nhân tham gia Giải thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định trong Thể lệ Giải.

2. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan 9 Thường trực Giải để tổng hợp, báo cáo Ban tổ chức Giải và Thường trực Tỉnh ủy xem xét, thống nhất điều chỉnh cho phù hợp.

Xem chi tiết Thể lệ tại đây.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bài 2: Phơi bày tội ác giết người
Xâu chuỗi tình tiết, lập luận chứng cứ và bền bỉ ý chí vượt qua khó khăn trong quá trình phá án, Tổ công tác thực hiện Kế hoạch 681 (Tổ công tác 681) về tập trung giải quyết tình hình phức tạp...
Muôn tấm lòng hướng về Bác
Từng dòng người, từ già đến trẻ, từ các cháu mầm non, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nườm...
Đảng viên trẻ gương mẫu, năng động
Đảm đương nhiều công việc khác nhau ở xã song đảng viên Tẩn Láo San (31 tuổi), dân tộc Dao ở bản Tô Y Phìn (xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ) luôn hoàn thành tốt công việc và hăng hái tham gia phát...
Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ vùng cao
(BLC) - Những năm gần đây, huyện Sìn Hồ đã có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. Dù vậy, từ đầu năm đến nay, trên...