Thứ sáu, 31/05/2024, 01:15 [GMT+7]

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ tư, 28/02/2024 - 08:51'
Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT, ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trên toàn quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH - THCS xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) đọc sách dưới tán cây của trường

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) đọc sách trong khuôn viên trường. Ảnh Bình Minh

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Mục đích
- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội tại Lai Châu.

2. Yêu cầu
- Ngày sách Việt Nam phải được phát động và tổ chức ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học với các hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn.

- Đảm bảo tổ chức đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa tham gia tài trợ, tổ chức các hoạt động về Ngày Sách Việt Nam.

3. Nội dung tổ chức
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc” theo từng chủ đề, nhân rộng mô hình: Tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách.

- Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách.

- Tổ chức sưu tầm, giới thiệu, review những cuốn sách hay đến học sinh, cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư để tìm đọc.
- Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội...

- Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

4. Thời gian tổ chức
- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức bắt đầu từ tháng 3/2024 đến hết tháng 4/2024 (trọng tâm từ ngày 15/4/2024 đến ngày 30/4/2024).

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tùy theo tình hình thực tế để lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp và đạt hiệu quả cao.

II- TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM
1. Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Báo Lai Châu; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Nội dung:
+ Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin, truyền thông và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

+ Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh treo pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức phát động sưu tầm, quyên góp, trao tặng sách cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, một số trường học, cộng đồng dân cư vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
2.1. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các trường học
- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền Thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Nội dung:
+ Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống trường học, nhân rộng mô hình tủ sách trường học, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn.

+ Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; xây dựng các loại hình thư viện; tổ chức các hội thi về sách với các hoạt động ngoại khóa nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

+ Các trường học tổ chức sưu tầm, giới thiệu, review những cuốn sách hay đến học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường để tìm đọc.

+ Phát động, tổ chức phong trào quyên góp sách, hỗ trợ cho các thư viện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

2.2. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống thư viện, Nhà Văn hóa
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các tổ chức, đơn vị liên quan.

- Nội dung:
+ Chỉ đạo, tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện do ngành quản lý.

+ Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách, phát động quyên góp sách...

2.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ở các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể tùy theo chức năng, điều kiện thực tế của đơn vị có thể tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo các hình thức sau:

- Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Tổ chức sưu tầm, giới thiệu, review những cuốn sách hay đến học sinh, cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư để tìm đọc.

- Tổ chức giao lưu, nói chuyện về “Ngày Sách và Văn hóa đọc” gắn với sinh hoạt chính trị, tại cơ quan, đơn vị và gắn với các hoạt động; Tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Trường Cao đẳng Lai Châu,...

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, trao tặng sách cho các đơn vị khó khăn, các đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,...

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Là đơn vị chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, đưa tin về sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Chỉ đạo hệ thống các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh tham gia hướng ứng Ngày Sách Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch được phê duyệt và trong phạm vi dự toán đã được UBND tỉnh giao.

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đóc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Chỉ đạo Thư viện tỉnh bố trí địa điểm và phối hợp với các cơ quan, tổ chức các hoạt động về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện phù hợp với điều kiện thực tế.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các trường học trên địa bàn toàn tỉnh; tham gia các sự kiện được tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Chỉ đạo tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong các trường học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo tính lan tỏa.

5. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- Chủ động tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin các sự kiện về hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; xây dựng các chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc.

- Tập trung tuyên truyền và phổ biến Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

6. Sở Tài chính: Phối hợp thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

7. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn thông tin tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn.

IV- KINH PHÍ: Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách và thực hiện lồng ghép từ các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật; huy động từ các nguồn vốn tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

V- CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Kết thúc việc triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư: hienmt.sotttt@laichau.gov.vn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Chị Ngân gắn bó với y tế vùng cao
Trách nhiệm, ân cần, chu đáo là những cụm từ chúng tôi được nghe nhiều từ người dân cũng như bệnh nhân đang điều trị tại Trạm Y tế xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) khi nhắc đến nữ hộ sinh Lò Thị Ngân...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.