Thứ bảy, 22/06/2024, 20:11 [GMT+7]

Xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ hai, 28/02/2022 - 08:27'
Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (QPAN) của cả nước; những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng nhà hỗ trợ hộ nghèo tại các xã biên giới huyện Phong Thổ.

Được sự chủ trì tham mưu của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần độc lập, tự lực tự cường, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao tinh thần cảnh giác cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, giữa quân đội với Nhân dân, giữa lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Qua các lớp bồi dưỡng đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần độc lập, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở theo hướng gần dân, chăm lo cho dân, tạo sức mạnh và uy tín để củng cố niềm tin trong Nhân dân. Thường xuyên bám nắm, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc của Nhân dân; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách đối với dân tộc thiểu số; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, chăm lo xây dựng mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh, từ đó tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh. Là lực lượng lòng cốt trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thời gian qua cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn bám dân, bám địa bàn, kiên trì xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố QPAN; phát triển đời sống văn hóa, xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; pháp luật Nhà nước; động viên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khả năng sáng tạo của Nhân dân, khích lệ đồng bào ra sức đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội gắn kết chặt chẽ với QPAN, xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, vừa bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; chỉ đạo quy hoạch các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, làng xã chiến đấu gắn với quy hoạch các cụm dân cư, ổn định đời sống Nhân dân, lồng ghép các chương trình kinh tế, xã hội với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Than Uyên, Nậm Nhùn; diễn tập ƯPLB-TKCN huyện Phong Thổ; diễn tập ƯPCR-TKCN huyện Tam Đường và 43 cuộc diễn tập cấp xã. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm về số lượng, chất lượng. LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác xây dựng lực lượng và nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực tại chỗ để củng cố, xây dựng tiềm lực quân sự, chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”. Năm 2021, toàn tỉnh đã củng cố 233 cơ sở DQTV, quân số 10.888 đồng chí, đạt tỷ lệ 2,6% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 23%, trong đó, lực lượng dự bị động viên đạt 16,2%. Những kết quả trên đã từng bước khơi dậy, quy tụ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp, vững chắc cùng với các yếu tố khác thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu về quốc phòng, quân sự địa phương trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Lai Châu vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với các thủ đoạn ngày càng tinh vi; hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên… làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, gây chia rẽ trong nội bộ.

Khẩu đội súng máy 12 ly 7, tự vệ huyện Nậm Nhùn huấn luyện bắn máy bay bay thấp.

Trước thực tế trên, với niềm tin, khát vọng vươn lên, với quyết tâm đưa Lai Châu ngày càng phát triển bền vững, cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và các dân tộc trong tỉnh xác định cần làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ QPAN. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, chú trọng các đối tượng là cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn, chức sắc, chức việc tôn giáo, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phát huy dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên tạo niềm tin yêu của Nhân dân, phát huy sức dân cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Tăng cường công tác phối hợp giữa quân sự, công an, biên phòng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình địa bàn, sớm phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, không để xảy ra các “điểm nóng”. Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể về công tác quốc phòng, quân sự. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong mọi tình huống.

“Thế trận lòng dân” là sức mạnh nội sinh của quốc gia, là thành trì vững chắc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, lực lượng và các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ trách nhiệm, thường xuyên, liên tục để xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc, kinh tế, xã hội phát triển bền vững.

Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Agribank Chi nhánh Lai Châu: Ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ khách hàng
(BLC) - Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo xảy ra với khách hàng của mình, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng...
Cháy mãi “lửa nghề”
Tuy chức danh nghề nghiệp không phải nhà báo chuyên nghiệp, nhưng với tôi, “lửa nghề” đã khiến anh dốc sức cống hiến cho nghề báo với những tác phẩm chất lượng, thông tin hữu ích cho bạn đọc,...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.