Thứ bảy, 20/07/2024, 14:38 [GMT+7]

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh

Thứ năm, 13/06/2024 - 14:28'
Trong những năm qua, việc xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chính sách thu hút nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 04 nghị quyết, kết luận; HĐND tỉnh ban hành 05 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 01 quyết định và nhiều văn bản triển khai thực hiện như: Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã , nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn; Quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực, mức chi đào tạo đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách đãi ngộ đối với bác sỹ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Qua quá trình triển khai thực hiện, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Các cấp, các ngành đã quan tâm đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học sinh, chính sách hỗ trợ cán bộ đi học, chính sách thu hút cán bộ.

Đại diện lãnh đạo huyện Than Uyên Trao thưởng cho học sinh đạt giải nhất trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Công tác đào tạo lao động, giải quyết việc làm được triển khai tích cực, quan tâm đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm. Cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học đạt 96,75% tăng 75% so với năm 2014, viên chức có trình độ đại học và trên đại học đạt 74,62% tăng 45,26% so với năm 2014, đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; toàn tỉnh đã thu hút được 22 công chức, viên chức (gồm các lĩnh vực: Y tế 06 người; Giáo dục và đào tạo: 11 người; Lĩnh vực khác: 5 người; cử đi đào tạo, bồi dưỡng: 67.465 lượt người; hỗ trợ bác sỹ công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh cho 208 bác sỹ với tổng kinh phí đãi ngộ 1.429.150.000 đồng.

Sau 10 năm, các cơ quan, địa phương tích cực triển khai, thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng: đến năm 2020 có 11/11 nhóm chỉ tiêu cơ bản đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao như: Đào tạo nghề, tạo việc làm mới trong năm, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, THCS, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã,...

Từ năm 2021 đến nay: Một số chỉ tiêu thành phần đã đạt và vượt so với mục tiêu đến năm 2025 như: Cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 65,27%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 2,7%; hàng năm đào tạo nghề cho 8.000 lao động; giải quyết việc làm mới cho 9.842 lao động. 100% xã, phường, thị trấn giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 99,8% (vượt 0,8% so với mục tiêu); tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% (đạt mục tiêu); tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,5% (vượt 0,5% so với mục tiêu); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp THCS đạt 99,89% (vượt 0,89% so với mục tiêu), THPT đạt 99,97% (vượt 0,97% so với mục tiêu), THPT hệ giáo dục thường xuyên đạt 99,41% (vượt 6,97% so với mục tiêu); tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào đại học, cao đẳng trên tổng số học sinh đăng ký xét tuyển đạt 89% (vượt 4% so với mục tiêu), trong đó trúng tuyển đại học đạt 86,4% (vượt 3,4 so với mục tiêu); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đi học giáo dục nghề nghiệp đạt 17,06% (vượt 9% so với mục tiêu). Cán bộ, công chức (tỉnh, huyện) được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; trong đó: cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên đạt 96,75%; viên chức có trình độ đại học trở lên đạt 75,23% (vượt 7,23% so với mục tiêu). Cán bộ cấp xã: Tốt nghiệp THPT đạt 98,94%; Trình độ chuyên môn trung cấp trở lên đạt 99,82%; trình độ đại học trở lên đạt 73% (vượt 13% so với chỉ tiêu); trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên đạt 97,80%, trong đó cao cấp, cử nhân đạt 13,8% (vượt 3,8% so với chỉ tiêu); Công chức cấp xã: Tốt nghiệp THPT đạt 99,25%, trình độ chuyên môn trung cấp trở lên đạt 100% (đạt mục tiêu), trong đó đại học trở lên đạt 75,47% (vượt 10,47% so với mục tiêu); trình độ trung cấp lý luận chính trị đạt 65,6% (vượt 5,6% so với mục tiêu).

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn tới Sở Nội vụ đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện. Tập trung thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết và Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn 2021 - 2025, nhất là các mục tiêu chưa đạt, khó đạt, duy trì và nâng cao chất lượng các mục tiêu đã đạt; gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công tác đào tạo bồi dưỡng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện.

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình về phát triển nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; tăng cường thực hiện công tác xóa mù chữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn; thực hiện giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông. Chủ động phối hợp, liên kết với các học viện, các trường đại học trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đối với những ngành, lĩnh vực còn thiếu. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề; đẩy mạnh hướng nghiệp phổ thông. Chú trọng đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, gắn nội dung đào tạo trong nhà trường với hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp; thực hiện đào tạo gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Thực hiện điều tra lao động, việc làm trong các thành phần kinh tế để có kế hoạch đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực nhất quán, đồng bộ, kết nối cung - cầu lao động. Tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động có bằng cấp, chứng chỉ theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn; chú trọng đào tạo lao động trong các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp
với vị trí việc làm đảm bảo hiệu quả, thiết thực; chú trọng đào tạo chuyên sâu sau đại học, từng bước xây dựng đội ngũ trí thức giỏi trên các ngành, lĩnh vực; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Chú trọng đổi mới và nâng cao công tác tuyển dụng công chức, viên chức nhằm lựa chọn những người có trình độ năng lực, phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo lộ trình.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, nâng cao thể trạng, thể lực, trí tuệ của người dân. Triển khai hiệu quả các chính sách về dân số, y tế nhằm nâng cao thể lực, tuổi thọ của người dân, từng bước phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em dưới 5 tuổi. Chú trọng đào tạo, phát triển và bổ sung nguồn nhân lực y tế; tăng cường đào tạo chuyên khoa, đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới để phát triển kỹ thuật cho các cơ sở y tế. Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, tăng cường giáo dục thể chất và các hoạt động thể dục, thể thao, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao nhằm phát triển tầm vóc, thể lực người dân; vận động toàn dân luyện tập thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh và đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế theo quy định, huy động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mở rộng liên kết, hợp tác trong đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

K.K

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.