Thứ ba, 18/06/2024, 12:44 [GMT+7]

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư, 22/05/2024 - 13:13'
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả phải sử dụng tổng hợp các lực lượng, trong đó có vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Xác định vai trò quan trọng đó, trong những năm qua, Ban Chấp hành công đoàn Khối Đảng huyện Tam Đường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, từng bước đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các điểm sai trái, thù địch đi vào nền nếp, rộng khắp, có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả, ngày càng đi vào thực tế cuộc sống.

Quan tâm, làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong khối; Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được thực hiện thường xuyên, hình thức đa dạng, phong phú, có hiệu quả. Từng bước thực hiện có hiệu quả tuyên truyền trên không gian mạng: Tích cực quán triệt đến các công đoàn viên theo dõi chia sẻ các trang Fanpage huyện, thành lập trang facebook theo định hướng của Ban Tuyên giáo…  tạo ra hiệu ứng lan tỏa thông tin tích cực đậm nét trên không gian mạng; các công đoàn viên đã kịp thời tham mưu cho chi bộ, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, đưa nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào nghị quyết lãnh đạo, nội dung sinh hoạt thường kỳ; cán bộ, đảng viên và Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Công tác theo dõi, định hướng nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội cơ bản thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vướng mắc của người dân nhất là liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tôn giáo được nắm bắt, xử lý cơ bản kịp thời, thỏa đáng, hạn chế hình thành điểm nóng, phòng chống âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chia rẽ của các thế lực thù địch để tham mưu chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Các công đoàn viên khối đã quan tâm hoạt động đấu tranh phản bác trên không gian mạng: tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ đấu tranh kỹ thuật cho đội ngũ công tác viên, tích cực tham gia hiệp đồng báo xấu trang facebook, youtube xấu độc, bình luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

An ninh thông tin cơ bản đảm bảo; các trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, các nội dung do báo chí phản ánh đều được thông tin, phản hồi kịp thời đến công đoàn viên, không để hoang mang trong dư luận. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được tăng cường quản lý, chưa phát hiện tài liệu mật bị lộ lọt, tham mưu xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, vi phạm về chính trị nội bộ được phát hiện, ngăn chặn, xử lý.Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện, củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; lợi dụng mạng xã hội phát tán thông tin sai lệch, gây nhiễu thông tin, khó khăn trong tuyên truyền, xây dựng đồng thuận xã hội; việc định hướng tư tưởng, phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt trên mạng xã hội, internet có lúc còn bị động; một số đồng chí đoàn viên công đoàn chưa thường xuyên tham gia chia sẻ thông tin và phản bác quan điểm sai trái, thù địch; chưa có nhiều bài viết tham gia đấu tranh, phản bác trên không gian mạng...

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, Công đoàn khối Đảng huyện Tam Đường đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp ý chí kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tích cực tham mưu cấp ủy đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch một cách chủ động, tích cực bằng nhiều hình thức có chất lượng và hiệu quả.

Tiếp tục phát huy tối đa vai trò tham mưu của cơ quan thường trực, các thành viên Ban chỉ đạo 35 huyện, các lực lượng, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên, kịp thời thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường chia sẻ các bài viết chính thống trên báo, đài, tạp chí về những chủ trương, đường lối của Đảng, các biện pháp của Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng và của tỉnh, huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nắm chắc tình hình tại cơ sở, đối với các vấn đề nảy sinh tại cơ sở, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, cung cấp thông tin chính thống kịp thời những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, giảm thiểu tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên Internet; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội; tham gia viết tin, bài, chia sẻ các thông tin có nội dung tích cực để định hướng dư luận, tham gia vào lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên để đấu tranh trên không gian mạng; thường xuyên theo dõi nắm bắt các nội dung báo chí và mạng xã hội phản ánh về địa bàn, địa phương mình để phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Chủ động rà soát và ngăn chặn việc đưa các thông tin sai sự thật, những thông tin nhạy cảm, thiếu kiểm chứng, lôi kéo kích động người dân chống đối hoặc tuyên truyền trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phân công lực lượng viết bài, biên tập định hướng bình luận; tổ chức đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác đối với các vấn đề dư luận quan tâm.

Phối hợp làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; thông qua các phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa công sở”; “mỗi đoàn viên một sáng kiến”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”... phát động và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp tuyên truyền, đấu tranh phản bác theo hướng “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát tới cơ sở; sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết; biểu dương khen thưởng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Nghị quyết.

T.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần quyết liệt hơn
Thời gian gần đây, phóng viên Báo Lai Châu liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc mất an toàn giao thông khi đi qua đoạn đường của 2 bản: Tạng Đán, Chom Chăng (xã Thân Thuộc, huyện Tân...
Một ý chí, một con đường
Biết đến anh là cán bộ mẫn cán của ngành Điện đã lâu, song trò chuyện với anh, chúng tôi nhận thấy, ẩn sâu bên trong con người anh là một ý chí, nghị lực, kiên trì chinh phục con đường phía trước...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.