Thứ năm, 21/01/2021, 21:58 [GMT+7]

Tăng cường phòng, chống lợi dụng góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng để chống phá

Thứ sáu, 03/07/2020 - 09:29'
Mỗi kỳ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp cũng là dịp các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tổ chức các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta quyết liệt; nhất là lợi dụng việc tham gia, góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Vì vậy cần tăng cường và chủ động phòng ngừa, đấu tranh việc lợi dụng góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng để chống phá của các thế lực thù địch.

Tổ chức lấy ý kiến của đảng viên tại Đại hội Đảng bộ các cấp. (Ảnh minh họa)

Tổ chức lấy ý kiến của đảng viên tại Đại hội Đảng bộ các cấp. (Ảnh minh họa)

Sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, với quy trình chặt chẽ trong nghiên cứu, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đến nay Ban Chấp hành Trung ương, các cấp ủy đảng đang tiến hành tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp ý vào văn kiện Đại hội. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và là việc làm cụ thể khẳng định bản chất của chế độ ta; nhằm mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, sự sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị yêu cầu: “Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương chuẩn bị tốt và có kế hoạch công bố dự thảo các văn kiện Đại hội và báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Nhân dân”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã luôn nhấn mạnh: "Việc lấy ý kiến đóng góp tại Đại hội Đảng bộ các cấp và của các tầng lớp Nhân dân là hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện...". Đồng thời, thông qua việc lấy ý kiến cũng giúp các cấp ủy đảng nắm được tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vừa để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội, vừa tiếp tục có những chủ trương, chính sách phù hợp và định hướng phát triển địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, với tinh thần: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước, của địa phương; vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến phải vừa sâu, vừa rộng; các ý kiến phải đóng góp thiết thực, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, thể hiện rõ sự tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với đất nước.

Tuy nhiên, lợi dụng việc đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhất là góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động tổ chức các hoạt động chống phá quyết liệt. Bằng những thủ đoạn rất tinh vi như: móc nối, lôi kéo và dùng chính những phần tử thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta để công kích, chống phá ta, dưới nhiều hình thức: “Thư ngỏ”, “Thư trao đổi”; “Thư góp ý”; triệt để lợi dụng mạng xã hội, Internet có những bài viết xuyên tạc sự thật "nắn dòng dư luận" … Nội dung mà chúng tập trung là xuyên tạc tình hình đất nước; làm lu mờ những thành quả cách mạng, thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh... của đất nước, rồi quy kết đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể chế chính trị, sự yếu kém trong thực hiện vai trò lãnh đạo, từ đó làm giảm sút niềm tin của Nhân dân vào Đảng ta; xuyên tạc, bịa đặt những thông tin liên quan đến công tác nhân sự Đại hội;... Và với cái gọi là tham gia, góp ý điều chỉnh, bổ sung nội dung văn kiện và những kiến nghị nhằm tiến tới mục tiêu làm chệch hướng đường lối, chủ trương của Đảng ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản; “Trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị” ở nước ta…

Trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác, ý thức tự “đề kháng” phòng, chống có hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Lai Châu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; tránh đơn giản, hình thức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia, góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Chủ động thông tin, định hướng dư luận, nhất là cần thông tin đầy đủ, đúng đắn, chính xác những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp; chủ trương, chính sách trong giải quyết các vấn đề bức xúc, nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm trước thềm Đại hội Đảng ở cấp mình và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan tư tưởng - văn hóa, đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; đăng tải dự thảo các báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp trên các phương tiện thông tin truyền thông để xin ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp tham mưu tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia, góp ý. Tập trung chỉ đạo công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, dự báo chính xác tình hình và chủ động xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, những bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở. Chỉ đạo tích cực, chủ động tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc tham gia góp ý vào văn kiện để công kích, chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng; có những bài viết chuyên sâu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phân tích những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm với Đảng, với đất nước tích cực tham gia thảo luận sâu, nghiên cứu kỹ dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đóng góp ý kiến tâm huyết, chất lượng, thiết thực. Khi tham gia tìm hiểu thông tin trên các trang mạng xã hội cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, bịa đặt; không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị cuốn theo những giọng điệu mỹ miều, xảo trá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ.

Cập nhật: Thứ 5, 02/07/2020 | 09:11/ http:/ Đặng Thanh Sơn /laichau.gov.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Việt Nam chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ
Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng ông Joseph Robinette Biden Jr. được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Kiểm soát kinh doanh đào dịp tết
(BLC) - Theo phong tục của người Việt, hoa đào là biểu tượng ngày tết nên không thể thiếu trong mỗi gia đình ở miền Bắc khi tết đến, xuân về. Tuy nhiên, những năm qua, đào rừng (đào càng nhiều năm...
Chị Thủy vượt khó làm giàu
Từ vùng đất cằn cỗi, khó canh tác, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1988 ở bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) cải tạo và xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.